jesteś tu: Duszpasterstwo Ministrantów > Liturgia

Czytania na rok 2011

przygotował Piotr Lewandowski

 

Data Dz. tyg. Czytanie I; (Czytanie II); Ewangelia
1.01 Sob Lb 6, 22-27; Ga 4, 4-7; Łk 2, 16-21
2.01 Ndz Syr 24,1-2.8-12; Ef 1,3-6.15-18; J 1,1-18 (J 1,1-5.9-14)
3.01 Pon 1 J 2, 29- 3, 6; J 1, 29-34
4.01 Wt 1 J 3, 7-10; J 1, 35-42
5.01 Śr 1 J 3, 11-21; J 1, 43-51
6.01 Czw Iz 60, 1-6; Ef 3, 2-3a. 5-6; Mt 2, 1-12
7.01 Pt 1 J 3, 22-4, 6; Mt 4, 12-17. 23-25
8.01 Sob 1 J 4, 7-10; Mk 6, 34-44
9.01 Ndz Iz 42,1-4.6-7; Dz 10,34-38; Mt 3,13-17
10.01 Pon Hbr 1,1-6; Mk 1,14-20
11.01 Wt Hbr 2,5-12; Mk 1,21-28
12.01 Śr Hbr 2,14-18; Mk 1,29-39
13.01 Czw Hbr 3,7-14; Mk 1,40-45
14.01 Pt Hbr 4,1-5.11; Mk 2,1-12
15.01 Sob Hbr 4,12-16; Mk 2,13-17
16.01 Ndz Iz 49,3.5-6; 1 Kor 1,1-3; J 1,29-34
17.01 Pon Hbr 5,1-10; Mk 2,18-22
18.01 Wt Hbr 6,10-20; Mk 2,23-28
19.01 Śr Hbr 7,1-3.15-17; Mk 3,1-6
20.01 Czw Hbr 7,25-8,6; Mk 3,7-12
21.01 Pt Hbr 8,6-13; Mk 3,13-19
22.01 Sob Hbr 9,1-3.11-14; Mk 3,20-21
23.01 Nie Iz 8,23b-9,3; 1 Kor 1,10-13.17; Mt 4,12-23 (Mt 4,12-17)
24.01 Pon Hbr 9,15.24-28; Mk 3,22-30
25.01 Wt Hbr 10,l-10; Mk 3,31-35
26.01 Śr Hbr 10,11-18; Mk 4,1-20
27.01 Czw Hbr 10,19-25; Mk 4,21-25
28.01 Pt Hbr 10,32-39; Mk 4,26-34
29.01 Sob Hbr 11,1-2.8-19; Mk 4,35-41
30.01 Ndz So 2,3;3,12-13; 1 Kor 1,26-31; Mt 5,1-12a
31.01 Pon Hbr 11,32-40; Mk 5,1-20
     
1.02 Wt Hbr 12,1-4; Mk 5,21-43
2.02 Śr Hbr 12,4-7.11-15; Mk 6,1-6
3.02 Czw Hbr 12,18-19.21-24; Mk 6,7-13
4.02 Pt Hbr 13,1-8; Mk 6,14-29
5.02 Sob Hbr 13,15-17.20-21; Mk 6,30-34
6.02 Ndz Iz 58,7-10; 1 Kor 2,1-5; Mt 5,13-16
7.02 Pon Rdz 1,1-19; Mk 6,53-56
8.02 Wt Rdz 1,20-2,4a; Mk 7,1-13
9.02 Śr Rdz 2,4b-9.15-17; Mk 7,14-23
10.02 Czw Rdz 2,18-25; Mk 7,24-30
11.02 Pt Rdz 3,1-8; Mk 7,31-37
12.02 Sob Rdz 3,9-24; Mk 8,1-10
13.02 Ndz Syr 15,15-20; 1 Kor 2,6-10; Mt 5,17-37 (Mt 5,20-22a.27-28.33-34a.37)
14.02 Pon Dz 13,46-49; Łk 10,1-9 (tom VI)
15.02 Wt Rdz 6,5-8;7,1-5.10; Mk 8,14-21
16.02 Śr Rdz 8,6-13.20-22; Mk 8,22-26
17.02 Czw Rdz 9,1-13; Mk 8,27-33
18.02 Pt Rdz 11,1-9; Mk 8,34-9,1
19.02 Sob Hbr 11,1-7; Mk 9,2-13
20.02 Ndz Kpł 19,1-2.17-18; 1 Kor 3,16-23; Mt 5,38-48
21.02 Pon Syr 1,1-10; Mk 9,14-29
22.02 Wt 1 P 5,1-4; Mt 16,13-19 (tom VI)
23.02 Śr Syr 4,11-19; Mk 9,38-40
24.02 Czw Syr 5,1-8; Mk 9,41-50
25.02 Pt Syr 6,5-17; Mk 10,1-12
26.02 Sob Syr 17,1-15; Mk 10,13-16
27.02 Ndz Iz 49,14-15; 1 Kor 4,1-5; Mt 6,24-34
28.02 Pon Syr 17,24-29; Mk 10,17-27
     
1.03 Wt Syr 35,1-12; Mk 10,28-31
2.03 Śr Syr 36,1.4-5a.10-17; Mk 10,32-45
3.03 Czw Syr 42,15-25; Mk 10,46-52
4.03 Pt Syr 44,1.9-13; Mk 11,11-25
5.03 Sob Syr 51,12-20; Mk 11,27-33
6.03 Ndz Pwt 11,18.26-28; Rz 3,21-25a.28; Mt 7,21-27
7.03 Pon Tb 1,1a.2;2,1-9 Wlg; Mk 12,1-12
8.03 Wt Tb 1,1a.2;2,1-9 Wlg; Mk 12,1-12
9.03 Śr Jl 2,12-18; 2 Kor 5,20-6,3; Mt 6,1-6.16-18
10.03 Czw Pwt 30,15-20; Łk 9,22-25
11.03 Pt Iz 58,1-9; Mt 9,14-15
12.03 Sob Iz 58,9b-14; Łk 5,27-32
13.03 Ndz Rdz 2,7-9;3,1-7; Rz 5,12-19 (Rz 5,12.17-19); Mt 4,1-11
14.03 Pon Kpł 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46
15.03 Wt Iz 55,10-11; Mt 6,7-15
16.03 Śr Jon 3,1-10; Łk 11,29-32
17.03 Czw Est (Wlg) 14,1.3-5.12-14; Mt 7,7-12
18.03 Pt Ez 18,21-28; Mt 5,20-26
19.03 Sob Pwt 26,16-19; Mt 5, 43-48
20.03 Ndz Rdz 12,1-4a; 2 Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9
21.03 Pon Dn 9,4b-10; Łk 6,36-38
22.03 Wt Iz 1,10.16-20; Mt 23,1-12
23.03 Śr Jr 18,18-20; Mt 20,17-28
24.03 Czw Jr 17,5-10; Łk 16,19-31
25.03 Pt Rdz 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46
26.03 Sob Mi 7,14-15.18-20; Łk 15,1-3.11-32
27.03 Ndz Wj 17,3-7; Rz 5,1-2.5-8; J 4,5-42 (J 4,5-15.19b-26.39a.40-42)
28.03 Pon 2 Krl 5,1-15a; Łk 4,24-30
29.03 Wt Dn 3,25.34-43; Mt 18,21-35
30.03 Śr Pwt 4,1.5-9; Mt 5, 17-19
31.03 Czw Jr 7,23-28; Łk 11,14-23
     
1.04 Pt Oz 14,2-10; Mk 12,28b-34
2.04 Sob Oz 6,1-6; Łk 18,9-14
3.04 Ndz 1 Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ef 5,8-14; J 9,1-41 (J 9,1.6-9.13-17.34-38)
4.04 Pon Iz 65,17-21; J 4,43-54
5.04 Wt Ez 47,1-9.12; J 5,1-3a.5-16
6.04 Śr Iz 49,8-15; J 5,17-30
7.04 Czw Wj 32,7-14; J 5,31-47
8.04 Pt Mdr 2,1a.12-22; J 7,1-2.10.25-30
9.04 Sob Jr 11,18-20; J 7,40-53
10.04 Ndz Ez 37,12-14; Rz 8,8-11; J 11,1-45 (J 11,3-7.17.20-27.33b-45)
11.04 Pon Dn 13,41-62; J 8,1-11
12.04 Wt Lb 21,4-9; J 8,21-30
13.04 Śr Dn 3,14-20.91-92.95; J 8,31-42
14.04 Czw Rdz 17,3-9; J 8,51-59
15.04 Pt Jr 20,10-13; J 10,31-42
16.04 Sob Ez 37,21-28; J 11,45-57
17.04 Ndz przed procesją: Mt 21,1-11; po procesji: Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Mt 26,14-27,66 (Mt 27,11-54)
18.04 Pon Iz 42,1-7; J 12,1-11
19.04 Wt Iz 49,1-6; J 13,21-33.36-38
20.04 Śr Iz 50,4-9a; Mt 26,14-25
21.04 Wlk. Czw Wj 12,1-8.11-14; 1 Kor 11,23-26; J 13,1-15
22.04 Wlk. Pt Iz 52,13-53,12; Hbr 4,14-16;5,7-9; J 18,1-19,42
23.04 Wlk. Sob Wj 14,15-15,1 i przynajmniej dwa inne ze Starego Testamentu, Rz 6,3-11; Mt 28,1-10
24.04 Wielkanoc Dz 10,34a.37-43; Kol 3,1-4 (1 Kor 5,6b-8); obowiązkowa sekwencja; J 20,1-9 (Mt 28,1-10)
25.04 Pon Dz 2,14.22-32; sekwencja dow.; Mt 28,8-15
26.04 Wt Dz 2,36-41; sekwencja dow.; J 20,11-18
27.04 Śr Dz 3,1-10; sekwencja dow.; Łk 24,13-35
28.04 Czw Dz 3,11-26; sekwencja dow.; Łk 24,35-48
29.04 Pt Dz 4,1-12; sekwencja dow.; J 21,1-14
30.04 Sob Dz 4,13-21; sekwencja dow.; Mk 16,9-15
     
1.05 Ndz Dz 2,42-47; 1 P 1,3-9; J 20,19-31
2.05 Pon Dz 1,3-8; Flp 1,20c-30; J 12,24-26 (tom VI)
3.05 Wt Ap 11, 19a. 12, 1, 3-6a. 10ab; Jdt 13;Kol 1, 12-16; J 19, 25-27
4.05 Śr Dz 5, 17-26; J 3,16-21
5.05 Czw Dz 5,27-33; J 3,31-36
6.05 Pt 1 Kor 15,1-8; J 14,6-14 (tom VI)
7.05 Sob Dz 6,1-7; J 6,16-21
8.05 Ndz Dz 2,14.22-28; 1 P 1,17-21; Łk 24,13-35
9.05 Pon Dz 20,17-18a.28-32.36; Rz 8,31b-39; J 10,11-16 (tom VI)
10.05 Wt Dz 7,51-59; 8,1; J 6,30-35
11.05 Śr Dz 8,1b-8; J 6,35-40
12.05 Czw Dz 8,26-40; J 6,44-51
13.05 Pt Dz 9,1-20; J 6,52-59
14.05 Sob Dz 1,15-17.20-26; J 15,9-17 (tom VI)
15.05 Ndz Dz 2,14a.36-41; 1 P 2,20b-25; J 10,1-10
16.05 Pon Ap 12, 10-12a (1 Kor 1, 10-13.17-18); Ps 34; J 17, 20-26
17.05 Wt Dz 11,19-26; J 10,22-30
18.05 Śr Dz 12,24-13,5a; J 12,44-50
19.05 Czw Dz 13,13-25; J 13,16-20
20.05 Pt Dz 13,26-33; J 14,1-6
21.05 Sob Dz 13,44-52; J 14,7-14
22.05 Ndz Dz 6,1-7; 1 P 2,4-9; J 14,1-12
23.05 Pon Dz 14,5-18; J 14,21-26
24.05 Wt Dz 14,19-28; J 14,27-31a
25.05 Śr Dz 15,1-6; J 15,1-8
26.05 Czw Dz 15,7-21; J 15,9-11
27.05 Pt Dz 15,22-31; J 15,12-17
28.05 Sob Dz 16,1-10; J 15,18-21
29.05 Ndz Dz 8,5-8.14-17; 1 P 3,15-18; J 14,15-21
30.05 Pon Dz 16,11-15; J 15,26-16,4a
31.05 Wt So 3, 14-18 (Rz 12, 9-16b); Iz 12;Łk 1, 39-56
     
1.06 Śr Dz 17,15.22-18,1; J 16,12-15
2.06 Czw Dz 18,1-8; J 16,16-20
3.06 Pt Dz 18,9-18; J 16,20-23a
4.06 Sob Dz 18,23-28; J 16,23b-28
5.06 Ndz Dz 1,1-11; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20
6.06 Pon Dz 19,1-8; J 16,29-33
7.06 Wt Dz 20,17-27; J 17,1-11a
8.06 Śr Dz 20,28-38; J 17,11b-19
9.06 Czw Dz 22,30;23,6-11; J 17,20-26
10.06 Pt Dz 25,13-21; J 21,15-19
11.06 Sob Dz 28,16-20.30-31; J 21,20-25
Wigilia Zesł. Ducha Św.: Rdz 11,1-9 (Wj 19,3-8a.16-20b) (Ez 37,1-14) (Jl 3,1-5); Rz 8,22-27; J 7,37-39
12.06 Ndz Dz 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7.12-13; sekwencja obow.; J 20,19-23
13.06 Pon Rdz 3,9-15.20 (Dz 1,12-14); J 2,1-11 (J 19,25-27) (tom VI)
14.06 Wt 2 Kor 6,1-10; Mt 5,38-42
15.06 Śr 2 Kor 8,1-9; Mt 5,43-48
16.06 Czw 2 Kor 9,6-11; Mt 6,1-6.16-18
17.06 Pt 2 Kor 11,1-11; Mt 6,7-15
18.06 Sob 2 Kor 11,18.21b-30; Mt 6,19-23
19.06 Ndz Wj 34,4b-6.8-9; 2 Kor 13,11-13; J 3,16-18 (tom III)
20.06 Pon Rdz 12,1-9; Mt 7,1-5
21.06 Wt Rdz 13,2.5-18; Mt 7,6.12-14
22.06 Śr Rdz 15,1-12.17-18; Mt 7,15-20
23.06 Czw Pwt 8,2-3.14b-16a; 1 Kor 10,16-17; J 6 ,51-58 (tom III)
24.06 Pt Iz 49,1-6; Dz 13,22-26; Łk 1,57-66.80 (tom VI)
25.06 Sob Rdz 18,1-15; Mt 8,5-17
26.06 Ndz 2 Krl 4,8-11.14-16a; Rz 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42
27.06 Pon Rdz 18,16-33; Mt 8,18-22
28.06 Wt Rdz 19,15-29; Mt 8,23-27
29.06 Śr Dz 12, 1-11; Ps 34; 2Tm 4, 6-9.17-18; Mt 16, 13-19.
30.06 Czw Rdz 22,1-19; Mt 9,1-8
     
01.07 Pt Pwt 7,6-11; 1 J 4,7-16; Mt 11,25-30 (tom III)
02.07 Sob Iz 61,9-11; Łk 2,41-51 (tom VI)
03.07 Ndz Za 9,9-10; Rz 8,9.11-13; Mt 11,25-30 - t. II
04.07 Pon Rdz 28,10-22a; Mt 9,18-26
05.07 Wt Rdz 32,23-33; Mt 9,32-37
06.07 Śr Rdz 41,55-57;42,5-7.14-15a.17-24a; Mt 10,1-7
07.07 Czw Rdz 44,18-21.23b-29;45,1-5; Mt 10,7-15
08.07 Pt Rdz 46,1-7.28-30; Mt 10,16-23
09.07 Sob Rdz 49,29-33;50,15-26; Mt 10,24-33
10.07 Ndz Iz 55,10-11; Rz 8,18-23; Mt 13,1-23 (Mt 13,1-9)
11.07 Pon Prz 2,1-9 (Dz 4,32-35); Mt 19,27-29 (tom VI)
12.07 Wt Wj 2,1-15a; Mt 11,20-24
13.07 Śr Wj 3,1-6.9-12; Mt 11,25-27
14.07 Czw Wj 3,13-20; Mt 11,28-30
15.07 Pt Wj 11,10-12,14; Mt 12,1-8
16.07 Sb Wj 12,37-42; Mt 12,14-21
17.07 Nd Mdr 12,13.16-19; Rz 8,26-27; Mt 13,24-43 (Mt 13,24-30)
18.07 Pn Wj 14,5-9a.10-18; Mt 12,38-42
19.07 Wt Wj 14,21-15,1; Mt 12,46-50
20.07 Śr Wj 16,1-5.9-15; Mt 13,1-9
21.07 Czw Wj 19,1-2.9-11.16-20b; Mt 13,10-17
22.07 Pt Pnp 8,6-7 (2 Kor 5,14-17); J 20,1.11-18 (tom VI)
23.07 Sb Ga 2,19-20; J 15,1-8 (tom VI)
24.07 Nd 1 Krl 3,5.7-12; Rz 8,28-30; Mt 13,44-52 (Mt 13,44-46)
25.07 Pn 2 Kor 4,7-15; Mt 20,20-28 (tom VI)
26.07 Wt Syr 44,1.10-15; Mt 13,16-17 (tom VI)
27.07 Śr Wj 34,29-35; Mt 13,44-46
28.07 Czw Wj 40,16-21.34-38; Mt 13,47-53
29.07 Pt Kpł 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Mt 13,54-58
30.07 Sb Kpł 25,1.8-17; Mt 14,1-12
31.07 Nd Iz 55,1-3a; Rz 8,35.37-39; Mt 14,13-21
     
01.08 Pn Lb 11,4b-15; Mt 14,22-36
02.08 Wt Lb 12,1-13; Mt 15,1-2.10-14
03.08 Śr Lb 13,1-2a.25-14,1.26-29.34-35; Mt 15,21-28
04.08 Czw Lb 20,1-13; Mt 16,13-23
05.08 Pt Pwt 4,32-40; Mt 16,24-28
06.08 Sb Dn 7,9-10.13-14; 2 P 1,16-19; Mk 9,2-10 (tom VI)
07.08 Nd 1 Krl 19,9a.11-13; Rz 9,1-5; Mt 14,22-33
08.08 Pn Pwt 10,12-22; Mt 17,22-27
09.08 Wt Oz 2,16b.17b.21-22; Mt 25,1-13 (lub Mt 16,24-27) (tom VI)
10.08 Śr Mdr 3,1-9 (lub 2 Kor 9,6-10); J 12,24-26 (tom VI)
11.08 Czw Joz 3,7-10a.11.13-17; Mt 18,21-19,1
12.08 Pt Joz 24,1-13; Mt 19,3-12
13.08 Sb Joz 24,14-29; Mt 19,13-15
14.08 Nd Iz 56,1.6-7; Rz 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28
15.08 Pn Sdz 2,11-19; Mt 19,16-22
16.08 Wt Sdz 6,11-24a; Mt 19,23-30
17.08 Śr Sdz 9,6-15; Mt 20,1-16a
18.08 Czw Sdz 11,29-39a; Mt 22,1-14
19.08 Pt Rt 1,1.3-6.14b-16.22; Mt 22,34-40
20.08 Sb Rt 2,1-3.8-11;4,13-17; Mt 23,1-12
21.08 Nd Iz 22,19-23; Rz 11,33-36; Mt 16,13-20
22.08 Pn 1 Tes 1,1-5.8b-10; Mt 23,1.13-22
23.08 Wt 1 Tes 2,1-8; Mt 23,23-26
24.08 Śr 1 Tes 2,9-13; Mt 23,27-32
25.08 Czw 1 Tes 3,7-13; Mt 24,42-51
26.08 Pt Prz 8,22-35 (Iz 2,2-5); Ga 4,4-7; J 2,1-11 (tom VI)
27.08 Sob 1 Tes 4,9-11; Mt 25,14-30
28.08 Ndz Jr 20,7-9; Rz 12,1-2; Mt 16,21-27
29.08 Pon Jr 1,17-19; Mk 6,17-29 (tom VI)
30.08 Wt 1 Tes 5,1-6.9-11; Łk 4,31-37
31.08 Śr Kol 1,1-8; Łk 4,38-44
     
01.09 Czw Kol 1,9-14; Łk 5,1-11
02.09 Pt Kol 1,15-20; Łk 5,33-39
03.09 Sob Kol 1,21-23; Łk 6,1-5
04.09 Ndz Ez 33,7-9; Rz 13,8-10; Mt 18,15-20
05.09 Pon Kol 1,24-2,3; Łk 6,6-11
06.09 Wt Kol 2,6-15; Łk 6,12-19
07.09 Śr Kol 3,1-11; Łk 6,20-26
08.09 Czw Mi 5,1-4a (Rz 8,28-30); Mt 1,1-16.18-23 (Mt 1,18-23) (tom VI)
09.09 Pt 1 Tm 1,1-2.12-14; Łk 6,39-42
10.09 Sb 1 Tm 1,15-17; Łk 6,43-49
11.09 Nd Syr 27,30-28,7; Rz 14,7-9; Mt 18,21-35
12.09 Pn 1 Tm 2,1-8; Łk 7,1-10
13.09 Wt 1 Tm 3,1-13; Łk 7,11-17
14.09 Śr Lb 21,4b-9 (Flp 2,6-11); J 3,13-17 (tom VI)
15.09 Czw Hbr 5,7-9; J 19,25-27 (Łk 2,33-35) (tom VI)
16.09 Pt 1 Tm 6,2c-12; Łk 8,1-3
17.09 Sb 1 Tm 6,13-16; Łk 8,4-15
18.09 Nd Iz 55,6-9; Flp 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a
19.09 Pn Ezd 1,1-6; Łk 8,16-18
20.09 Wt Ezd 6,7-8.12b.14-20; Łk 8,19-21
21.09 Śr Ef 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13 (tom VI)
22.09 Czw Ag 1,1-8; Łk 9,7-9
23.09 Pt Ag 1,15b-2,9; Łk 9,18-22
24.09 Sb Za 2,5-9.14-15a; Łk 9,43b-45
25.09 Nd Ez 18,25-28; Flp 2,1-11 (Flp 2,1-5); Mt 21, 28-32
26.09 Pn Za 8,1-8; Łk 9,46-50
27.09 Wt Za 8,20-23; Łk 9,51-56
28.09 Śr Ne 2,1-8; Łk 9,57-62
29.09 Czw Dn 7,9-10.13-14 (Ap 12,7-12a); J 1,47-51 (tom VI)
30.09 Pt Ba 1,15-22; Łk 10,13-16
     
01.10 Sb Ba 4,5-12.27-29; Łk 10,17-24
02.10 Nd Iz 5,1-7; Flp 4,6-9; Mt 21,33-43
03.10 Pn Jon 1,1-2,11; Łk 10,25-37
04.10 Wt Jon 3,1-10; Łk 10,38-42
05.10 Śr Jon 4,1-11; Łk 11,1-4
06.10 Czw Ml 3,13-20a; Łk 11,5-13
07.10 Pt Jl 1,13-15;2,1-2; Łk 11,15-26
08.10 Sb Jl 4,12-21; Łk 11,27-28
09.10 Nd Iz 25,6-10a; Flp 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14 (Mt 22,1-10)
10.10 Pn Rz 1,1-7; Łk 11,29-32
11.10 Wt Rz 1,16-25; Łk 11,37-41
12.10 Śr Rz 2,1-11; Łk 11,42-46
13.10 Czw Rz 3,21-29; Łk 11,47-54
14.10 Pt Rz 4,1-8; Łk 12,1-7
15.10 Sb Rz 4,13.16-18; Łk 12,8-12
16.10 Nd Iz 45,1.4-6; 1 Tes 1,1-5b; Mt 22,15-21
17.10 Pn Rz 4,20-25; Łk 12,13-21
18.10 Wt 2 Tm 4,9-17a; Łk 10,1-9 (tom VI)
19.10 Śr Rz 6,12-18; Łk 12,39-48
20.10 Czw Rz 6,19-23; Łk 12,49-53
21.10 Pt Rz 7,18-24; Łk 12,54-59
22.10 Sob Rz 8,1-11; Łk 13,1-9
23.10 Ndz Wj 22,20-26; 1 Tes 1,5c-10; Mt 22,34-40
24.10 Pon Rz 8,12-17; Łk 13,10-17
25.10 Wt Rz 8,18-25; Łk 13,18-21
26.10 Śr Rz 8,26-30; Łk 13,22-30
27.10 Czw Rz 8,31b-39; Łk 13,31-35
28.10 Pt Ef 2,19-22; Łk 6,12-19 (tom VI)
29.10 Sob Rz 11,1-2a.11-12.25-29; Łk 14,1.7-11
30.10 Ndz Ml 1,14b-2,2b.8-10; 1 Tes 2,7b-9.13; Mt 23,1-12
31.10 Pon Rz 11,29-36; Łk 14,12-14
     
01.11 Wt Ap 7,2-4.9-14; 1 J 3,1-3; Mt 5,1-12a (tom VI)

02.11

Śr Msza I: Hi 19,1.23-27a; 1 Kor 15,20-24a.25-28; Łk 23,44-46.50.52-53;24,1-6a
Msza II: Dn 12,1-3; Rz 6,3-9; J 11,32-45
Msza III: Mdr 3,1-6.9; 2 Kor 4,14-5,1; J 14,1-6 (tom VI)
03.11 Czw Rz 14,7-12; Łk 15,1-10
04.11 Pt Rz 15,14-21; Łk 16,1-8
05.11 Sb Rz 16,3-9.16.22-27; Łk 16,9-15
06.11 Nd Mdr 6,12-16; 1 Tes 4,13-18; Mt 25,1-13
07.11 Pn Mdr 1,1-7; Łk 17,1-6
08.11 Wt Mdr 2,23-3,9; Łk 17,7-10
09.11 Śr Ez 47,1-2.8-9.12 (1 Kor 3,9b-11.16-17); J 2,13-22 (tom VI)
10.11 Czw Mdr 7,22-8,1; Łk 17,20-25
11.11 Pt Mdr 13,1-9; Łk 17,26-37
12.11 Sb Mdr 18,14-16;19,6-9; Łk 18,1-8
13.11 Nd Prz 31,10-13.19-20.30-31; 1 Tes 5,1-6; Mt 25,14-30 (Mt 25,14-15.19-20)
14.11 Pn 1 Mch 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Łk 18,35-43
15.11 Wt 2 Mch 6,18-31; Łk 19,1-10
16.11 Śr 2 Mch 7,1.20-31; Łk 19,11-28
17.11 Czw 1 Mch 2,15-29; Łk 19,41-44
18.11 Pt 1 Mch 4,36-37.52-59; Łk 19,45-48
19.11 Sb 1 Mch 6,1-13; Łk 20,27-40
20.11 Nd Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46
21.11 Pn Dn 1,1-6.8-20; Łk 21,1-4
22.11 Wt Dn 2,31-45; Łk 21,5-11
23.11 Śr Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Łk 21,12-19
24.11 Czw Dn 6,12-28; Łk 21,20-28
25.11 Pt Dn 7,2-14; Łk 21,29-33
26.11 Sb Dn 7,13-14; Ap 1,5-8; J 18,33b-37
27.11 Nd Iz 63,16b-17.19b; 64,3-7; 1 Kor 1,3-9; Mk 13,33-37
28.11 Pn Iz 2,1-5; Mt 8,5-11
29.11 Wt Iz 11,1-10; Łk 10,21-24
30.11 Śr Iz 49,1-6; (Rz 10,9-18) Mt 4,18-22 (tom VI)  
     
01.12 Czw Iz 26,1-6; Mt 7,21.24-27
02.12 Pt Iz 29,17-24; Mt 9,27-31
03.12 Sb Iz 30,19-21.23-26; Mt 9,35-10,1.5.6-8
04.12 Nd Iz 40,1-5.9-11; 2 P 3,8-14; Mk 1,1-8
05.12 Pn Iz 35,1-10; Łk 5,17-26
06.12 Wt Iz 40,1-11; Mt 18,12-14
07.12 Śr Iz 40,25-31; Mt 11,28-30
08.12 Czw Rdz 3,9-15; Ef 1,3-6.11-12; Łk 1,26-38 (tom VI)  
09.12 Pt Iz 48,17-19; Mt 11,16-19
10.12 Sb Syr 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13
11.12 Nd Iz 61,1-2a.10-11; 1 Tes 5,16-24; J 1,6-8.19-28
12.12 Pn Lb 24,2-7.15-17a; Mt 21,23-27
13.12 Wt So 3,1-2.9-13; Mt 21,28-32
14.12 Śr Iz 45,6b-8.18.21b-25; Łk 7,18b-23
15.12 Czw Iz 54,1-10; Łk 7,24-30
16.12 Pt Iz 56,1-3a.6-8; J 5,33-36
17.12 Sb Rdz 49,2.8-10; Mt 1,1-17
18.12 Nd 2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Rz 16,25-27; Łk 1,26-38
19.12 Pn Sdz 13,2-7.24-25a; Łk 1,5-25
20.12 Wt Iz 7,10-14; Łk 1,26-38
21.12 Śr Pnp 2,8-14 (So 3,14-18a); Łk 1,39-45
22.12 Czw 1 Sm 1,24-28; Łk 1,46-56
23.12 Pt Ml 3,1-4; 4,5-6; Łk 1,57-66
24.12 Sb 2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Łk 1,67-79
25.12 Nd Msza w wigilię: Iz 62,1-5; Dz 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25 (Mt 1,18-25)
Msza w nocy: Iz 9,1-3.5-6; Tt 2,11-14; Łk 2,1-14
Msza o świcie: Iz 62,11-12; Tt 3,4-7; Łk 2,15-20
Msza w dzień: Iz 52,7-10; Hbr 1,1-6; J 1,1-18 (J 1,1-5.9-14)
26.12 Pn Dz 6,8-10; 7,54-60; Mt 10,17-22 (tom VI)
27.12 Wt 1 J 1,1-4; J 20,2-8 (tom VI)
28.12 Śr 1 J 1,5-2,2; Mt 2,13-18 (tom VI)
29.12 Czw 1 J 2,3-11; Łk 2,22-35
30.12 Pt Syr 3,2-6.12-14; Kol 3,12-21; Łk 2,22-40 (Łk 2,22.39-40) (tom I)
31.12 Sb 1 J 2,18-21; J 1,1-18

© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl