Archiwum newsów

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 rok 2005 rok 2004

Kalendarz liturgiczny

Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP
O patronie dziesiejszego dnia wiemy niewiele. Towarzysząc Jezusowi i Maryi, jako ich opiekun zawsze stał w cieniu. Kościół ukazuje go jako wzór takich cnót, jak posłuszeństwo Bogu, wiara, pracowitość, męstwo, sprawiedliwość, czystość, piękna miłość, skromność, ubóstwo, milczenie, opanowanie. Jako jeden z niewielu świętych wspominany jest dwukrotnie 19 III oraz 1 V w Liturgii. Dziś ukazany zostaje jako oblubieniec Najświętszej Dziewicy i tak też z polecenia Jana XXIII wspominany jest w kanonie rzymskim (I ME), a od niedawna w pozostałych modlitwach eucharystycznych, co łatwo każdy mógł zauważyć. zobacz więcej2014-03-19 01:19 umieścił: Daniel L.
Wspomnienie św. Cyryla Jerozolimskiego
Dziś w Kościele wspominamy św. Cyryla, greckiego biskupa Jerozolimy, doktora Kościoła. Przez gorliwe zwalczanie herezji ariańskich, zaprzeczających dogmatowi o Trójcy Świętej, trzykrotnie był zsyłany na wygnanie przez cesarza Konstancjusza, stojącego po stronie arian. Na ostatnim wygnaniu zmarł. Dokładnie 18 III 386 roku.
2014-03-18 00:36 umieścił: Daniel L.
Wspomnienie św. Patryka, biskupa
Liturgia Kościoła, stawia nam dziś przed oczy św. Patryka, patrona i głównego organizatora życia religijnego z Irlandii. Żył na przełomie IV i V wieku. Prowadził surowe życie zakonne i podobno już za życia dokonywał cudów, które miały się przyczynić do nawrócenia Iralndczyków. Według legend przywracał wzrok ślepcom, ożywiał zmarłych i uwolnił Irlandię od plagi węży. Pod koniec życia dokonał chrztu tego kraju.  Przedstawiany jest najcześciej trzymając w ręku shamrock - liść koniczyny białej (symbol Irlandii), którego miał, jak głosi legenda, użyć do objaśnienia dogmatu o Trójcy Świętej  podczas swej misji chrystianizacyjnej w Irlandii. zobacz więcej2014-03-17 02:56 umieścił: Daniel L.
Rekolekcje wielkopostne
"Ojcze nasz" jest modlitwą z jednej strony indywidualną, z drugiej  wspólnotową, ponieważ wymaga od modlącego się wyjścia poza klosz własnego ja i otworzenia się na innych ludzi, którzy nie są ani bardziej ani mniej umiłowani niż on, trwający w modlitwie.
przejdź2014-03-16 00:02 umieścił: Tomasz A.
Rekolekcje wielkopostne
2 prefacja wielkopostna mówi wprost: Ty nam dajesz czas łaski i zbawienia, abyśmy oczyścili serca od nieuporządkowanych przywiązań. Jednak ja z wrodzonej przekory zdecydowałem się nie tylko odebrać sobie przyjemności, ale także dołożyć obowiązki
przejdź2014-03-08 22:48 umieścił: Tomasz A.
Wspomnienie św. Jana Bożego
Jan urodził się w Portugalii w roku 1495. Po burzliwych latach służby wojskowej, pragnąc tego, co doskonalsze, oddał się całkowicie posługiwaniu chorym. W Grenadzie w Hiszpanii zorganizował szpital i dobrał sobie współpracowników, którzy potem założyli Zakon Braci Miłosierdzia (bonifratrów). Odznaczał się szczególną miłością ubogich i umysłowo chorych. Zmarł w Grenadzie w roku 1550. zobacz więcej2014-03-08 13:57 umieścił: Wojciech T.
Wielki Post
Dzisiaj, zaczynając od Środy Popielcowej i posypania głowy popiołem, wchodzimy w ten okres liturgiczny. Kościół podejmuje trud postu, aby przygotować się na Święta Paschalne. W ropoczynającym się dziś czasie zwracamy szczególną uwagę na nasze nabożeństwo do Męki Pańskiej oraz podejmowanie postanowień i wyrzeczeń w celu zbliżenia się do Pana Boga.  Jako ministranci pamiętajmy o odprawianych w czasie Wielkiego Postu nabożeństwach Drogi Krzyżowej oraz Gorzkich Żali. Przypominamy również, że niedziele nie są dniami postnymi. zobacz więcej2014-03-05 18:06 umieścił: Wojciech T.
Święto św. Kazimierza Królewicza
Kazimierz był synem króla Kazimierza Jagiellończyka. Urodził się w roku 1458. Odznaczał się szczególną czystością ducha i miłosierdziem względem ubogich. Przy boku ojca brał czynny udział w życiu politycznym. Gorliwy czciciel Eucharystii i Najświętszej Maryi Panny, wiele czasu poświęcał na modlitwę. Po długotrwałej chorobie płuc zmarł w roku 1484.
2014-03-04 14:47 umieścił: Daniel L.
Wspomnienie św. Piotra Damiana
Piotr urodził się w Rawennie w roku 1007. Po skończeniu studiów podjął obowiązki profesora, wnet jednak wstąpił do pustelni Fons Avellana. Wybrany przeorem, zaostrzył dyscyplinę życia zakonnego, co uczynił także w innych klasztorach Italii. W trudnych dla Kościoła czasach pomagał papieżom wspierając reformę Kościoła działaniem i piórem; podejmował liczne próby pojednania zwaśnionych możnowładców świeckich i duchownych. Papież Stefan IX mianował go kardynałem i biskupem Ostii. Zaraz po śmierci, która nastąpiła w roku 1072, odbierał cześć świętego. zobacz więcej2014-02-20 20:52 umieścił: Rafał Ż.
Wspomnienie św. Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów NMP
Siedmiu mężczyzn, urodzonych we Florencji, początkowo wiodło życie pustelnicze na górze Senario, oddając szczególną cześć Dziewicy Maryi. Głosili potem słowo Boże w całej Toskanii i założyli Zakon Sług Najświętszej Maryi Panny, zatwierdzony przez Stolicę Świętą w roku 1304. Ich wspomnienie obchodzi się w dniu, w którym miał umrzeć w roku 1310 jeden z nich, św. Aleksy Falconieri. zobacz więcej2014-02-16 21:37 umieścił: Rafał Ż.
Wspomnienie bł. Michała Sopoćki
Michał Sopoćko urodził się 1 listopada 1888 roku na Wileńszczyźnie. Wyświęcony na kapłana, gorliwie pracował w duszpasterstwie parafialnym i wojskowym, rozwijając jednocześnie działalność oświatową i społeczną. Przez długie lata był profesorem i wychowawcą Seminarium Duchownego w Wilnie i w Białymstoku. Żyjąc ideałami świętości kapłańskiej, przejawiał wielką troskę o formację kapłanów.  Jako spowiednik i kierownik duchowy św. s. Faustyny Kowalskiej, stał się Apostołem Miłosierdzia Bożego, zabiegając o oficjalne zatwierdzenie tego kultu. Założył Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego. Zmarł 15 lutego 1975 roku w Białymstoku. zobacz więcej2014-02-15 08:55 umieścił: Wojciech T.
Święto św. Cyryla i Metodego
Święci byli braćmi. Mieli biegle posługiwać się językiem słowiańskim. Żyli jako misjonarze, ewangelizowali głównie na ziemiach Słowiańskich. Cyryl przygotowując się do działalności wśród Słowian, stworzył, wraz ze swym bratem, 40-literowy alfabet oddający dźwięki występujące w języku staro-cerkiewno-słowiańskim, nazwany następnie głagolicą. Rozpoczął również (wraz z bratem i uczniami) przekład Pisma Świętego i pism liturgicznych na ten język. Pozostawili po sobie uczniów, którzy kontynuowali ich dzieło. Papież Jan Paweł II ogłosił ich patronem Europy. zobacz więcej2014-02-13 22:59 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie bł. Reginalda z Orleanu
Reginald urodził się około roku 1180 w diecezji orleańskiej, we Francji. Był profesorem prawa kanonicznego na uniwersytecie paryskim. Gdy przybył do Rzymu, aby odwiedzić miejsca święte, przejęty słowami św. Dominika i zachwycony ewangelicznym ubóstwem Zakonu oraz jego apostolską działalnością, a także uzdrowiony w sposób cudowny za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, przyjął habit zakonny, który Ona mu wtedy pokazała.  W Bolonii, a później w Paryżu, dzięki przykładowi swoich cnót i płomiennej wymowie, przyciągnął do Zakonu wielu młodych oraz sławnych ludzi. Płonął apostolską gorliwością o odnowę królestwa Chrystusa. Zmarł w Paryżu w 1220 roku. Pochowany został w kościele Notre-Dame des Champs. Papież bł. Pius IX zatwierdził jego kult, trwający od niepamiętnych czasów, 8 lipca 1875 roku. zobacz więcej2014-02-11 18:06 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie bł. Józefa Eulalio Valdésa
Józef Eulalio Valdés urodził się w Hawanie, na Kubie 12 lutego 1820 roku. W wieku 15 lat złożył profesję, wstępując do wspólnoty bonifratrów w Camagüey, gdzie wiernie przeżywał swoją konsekrację zakonną, z kontemplacji Jezusa Ukrzyżowanego czerpiąc siły do wypełniania misji miłosiernej, nawet pośród wielkich trudności. Jego "umiłowanymi braćmi" byli ubodzy bezdomni, niewolnicy, więźniowie, upuszczone dzieci i starcy, chorzy, trędowaci i umierający, których wielkodusznie leczył i opiekował się nimi. Wiódł życie pokorne i bardzo ubogie, jednak bogate w cnoty i świadectwo ewangeliczne. Powrócił do Domu Ojca dnia 7 marca 1889 roku z Camagüey. zobacz więcej2014-02-11 18:04 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie NMP z Lourdes
Dzisiaj czcimy Maryję, wspominając wydarzenie z Francji, z 1858 roku, kiedy to Niepokalana ukazała się w grocie małej Bernardecie. Treścią orędzia przekazanego przez Maryję, jest wezwanie grzeszników do nawrócenia, a całego Kościoła do modlitwy i pokuty.  Dzisiaj Lourdes jest miejscem promieniującym na cały świat duchem miłości, zwłaszcza względem chorych i ubogich. A co roku sanktuarium odwiedza około 6 milionów pielgrzymów. zobacz więcej2014-02-11 16:18 umieścił: Daniel L.
Wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy
Scholastyka, siostra św. Benedykta, urodziła się w Nursji w Umbrii około roku 480. Podobnie jak brat poświęciła swoje życie Bogu. Żyła w pobliżu Monte Cassino i tam zmarła około roku 547. Scholastyka uważana jest za matkę duchową rodzin wszystkich benedyktynek. Czczona jest także jako patronka Le Mans i Subiaco. zobacz więcej2014-02-09 23:45 umieścił: Rafał Ż.
Wspomnienie św. Hieronima Emilianiego
Hieronim urodził się w Wenecji w 1486 r. w starej, patrycjuszowskiej rodzinie. Nie znamy bliżej dziejów Hieronima w młodości. Wiemy jedynie, że w czasie wojny Hieronim był dowódcą jednej z twierdz Wenecji. Po przegranej jednaj został uwięziony w twierdzy, gdzie doszedł do wniosku, że życie pragnie oddać Bogu. Udał się do Treviso i tam przed cudownym obrazem Matki Bożej postanowił resztę życia poświęcić chorym, ubogim i opuszczonej dziatwie. Rozpoczął studia teologiczne; podjął służbę chorym, ubogim i opuszczonym. To on otworzył z pieniędzy z własnego majątku rodzinnego pierwszy sierociniec. Zorganizował również dom dla pokutujących prostytutek. Hieronim zmarł 8 lutego 1537 r. jako ofiara epidemii, w czasie której pielęgnował chorych. zobacz więcej2014-02-08 00:46 umieścił: Daniel L.
Wspomnienie św. Pawła Miki i Towarzyszy
Paweł urodził się w Japonii w roku 1564 lub 1566. Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego, z gorliwością głosił Ewangelię współmieszkańcom. Podczas prześladowania katolików został pojmany razem z dwudziestoma pięcioma wiernymi i poddany okrutnym torturom. Ukrzyżowany 5 lutego 1597 roku w mieście Nagasaki.
2014-02-06 21:47 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie św. Błażeja, bpa i męczennika
Święty, którego dziś przed oczyma stawia nam Kościół żył w IV wieku w Armenii. Studiował filozofię, jednak został lekarzem, choć też na niedługo, bowiem porzucił zawód prędko i udał się na pustynię podejmując tam życie. Stamtąd wezwano go na stolicę biskupią w Sabaście. W czasie prześladowania uciekł z miasta i ukrył się w grocie skąd nadal kierował diecezją. Gdy się dowiedziano o tym, znaleziono go i aresztowano. Jednak dalej w lochu więzienia umacniał swój Lud w prześladowaniach. W lochu miał wyleczył pewnego chłopca, któremu ość przebiła gardło i groziła uduszeniem. Stąd znany jest jako patron wzywany w chorobach gardła, a w dniu jego święta błogosławi się gardła specjalnymi świecami. Został ścięty w 316 roku. zobacz więcej2014-02-03 00:22 umieścił: Daniel L.
Wspomnienie św. Oskara, biskupa
Patron dzisiejszego dnia - święty Oskar, żyl w IX wieku. Urodził się w rodzinie szlacheckiej we Francji. Początkowo żył w klasztorze benedyktyńskim. Gdy jednak była potrzeba udania się w celu głoszenia Ewangelii na tereny Danii i sąsiednich państw, to właśnie on kierował grupą misjonarzy. Jednak mieszkańcy terenów na które zostali posłani, wcale nie przyjęli miło Oskara i misjonarzy. Dlatego musieli się przenieść do Skandynawii. Tam założyli pierwszy Kościół i głosili Chrystusa. Po pewnym czasie Oskar wrócił do Niemiec, gdzie utworzono nowe biskupstwo, którym on zaczął zarządzać. Papież dał mu tytuł metropolity i paliusz z możliwością mianowania nowych biskupów. Stąd zwany jest "Apostołem Północy". Do końca dni głosił Chrystusa, nawet w końcu Dania i Szwecja otwarły bramy dla misjonarzy. Zmarł 3 II 865 roku. zobacz więcej2014-02-03 00:35 umieścił: Daniel L.
Święto Ofiarowania Pańskiego
Dzisiejsze święto obchodzone na pamiątkę ofiarowania Pana Jezusa w świątyni przez Maryję i Józefa, którego opis znajdujemy w Ewangelii wg św. Łukasza, kiedy to Symeon nazywa Chrystusa: "Światłością na oświecenia pogan i chwałą ludu Izraela", swoje początki ma już w IV wieku. Ściśle z tym świętem zawsze była związana uroczysta procesja ze świecami, która w Rzymie znana już była w V wieku za papieża Gelezjusza I. Więcej o niej przeczytasz klikając w załączony link. W Polsce ściśle dzisiejsze święto jest związane z NMP. Do Soboru Watykańskiego II obchodzono bowiem 2 lutego, święto oczyszczenia NMP, a do dzisiaj znamy dzień ten jako poświęcony MB Gromnicznej.  zobacz więcejprzejdź2014-02-02 00:07 umieścił: Daniel L.
Wspomnienie św. Jana Bosko
Jan Bosko urodził się w roku 1815 w pobliżu Castelnuovo, w diecezji turyńskiej. Dzieciństwo spędził w wielkim ubóstwie, a kiedy został kapłanem, wszystkie swoje siły poświęcił wychowywaniu chłopców. Założył Zgromadzenia poświęcające się wychowaniu młodzieży. Napisał także drobne dzieła religijne. Zmarł w Turynie w roku 1888. zobacz więcej2014-01-31 10:43 umieścił: Rafał Ż.
Wspomnienie św. Anieli Merici
Aniela urodziła się około roku 1470 w Desenzano nad jeziorem Garda. Przyjęła habit III zakonu św. Franciszka i gromadziła wokół siebie dziewczęta, które uczyła dzieł miłosierdzia.  W roku 1535 założyła w Bresci stowarzyszenie kobiet pod wezwaniem św. Urszuli, którego celem było wychowywanie biednych dziewcząt do życia chrześcijańskiego. Zmarła w roku 1540. zobacz więcej2014-01-29 11:15 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie bł. Bolesławy Marii Lament
Bolesława Lament urodziła się 3 lipca 1862 roku w Łowiczu. Głęboko przejęta brakiem jedności Kościoła, w 1905 roku założyła w Mohylewie na Białorusi Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, wyznaczając mu za cel szczegółowy działalność zmierzającą do zjednoczenia chrześcijan i umacnianie w wierze katolików. Odznaczała się wielką miłością Eucharystii i Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz ogromną żarliwością apostolską i ekumeniczną. Zmarła w Białymstoku 29 stycznia 1946 roku. zobacz więcej2014-01-28 22:49 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu
Tomasz urodził się około roku 1225 w Aquino. Oddany na wychowanie benedyktynom na Monte Cassino pobierał nauki w szkole klasztornej, a następnie studiował w Neapolu. Wstąpił do zakonu dominikanów i dalsze studia odbył w Paryżu i w Kolonii pod kierunkiem św. Alberta Wielkiego. Wykładał filozofię i teologię. Napisał znakomite dzieła z tego zakresu. Zmarł w opactwie cystersów Fossanova pod Terraciną dnia 7 marca 1274 roku. Dnia 28 stycznia 1369 roku przeniesiono jego ciało do Tuluzy. zobacz więcejprzejdź2014-01-28 12:59 umieścił: Rafał Ż.
Wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza
Jerzy Matulewicz urodził się w roku 1871 w Lugine koło Mariampola, w rodzinie litewskiej. Został prezbiterem diecezji kieleckiej. Pracował w Warszawie i w Petersburgu. Odnowił Zgromadzenie Księży Marianów i założył dwa zgromadzenia żeńskie. W latach 1918-1925 był biskupem wileńskim, a następnie wizytatorem apostolskim na Litwie, gdzie zmarł w roku 1927. zobacz więcejprzejdź2014-01-26 22:41 umieścił: Wojciech T.
Święto Nawrócenia Św. Pawła Apostoła
Nawrócenie św. Pawła jest jednym z najważniejszych wydarzeń w Kościele. Szaweł, gorliwy faryzeusz i prześladowca Kościoła, wskutek ukazania się mu Chrystusa Zmartwychwstałego u bram Damaszku, stał się nie tylko Jego uczniem, ale poświęcił całe życie szerzeniu Ewangelii; wyprowadził Kościół z ograniczeń judaizmu i zaniósł światło Ewangelii do Europy, stając się Apostołem Narodów.
przejdź2014-01-25 08:17 umieścił: Rafał Ż.
Wspomnienie św. Franciszka Salezego

Franciszek urodził się w Sabaudii w roku 1567. Jako kapłan wiele zdziałał w swojej ojczyźnie w dziedzinie odnowy wiary katolickiej. Wybrany biskupem Genewy okazał się gorliwym pasterzem kleru i wiernych, pouczając ich o wierze słowem i pismami. Stał się przykładem życia chrześcijańskiego dla wszystkich. Zmarł w Lyonie 28 grudnia 1622 roku. Pochowany został w Annecy 24 stycznia 1623 roku. zobacz więcejprzejdź2014-01-24 07:33 umieścił: Rafał Ż.
Wspomnienie bł. Wincentego Lewoniuka i 12 Towarzyszy
Błogosławiony Wincenty Lewoniuk i 12 Towarzyszy byli członkami Kościoła unickiego, powstałego na mocy Unii Brzeskiej z 1596 roku. Ponieśli śmierć męczeńską 24 stycznia 1874 roku z rąk żołnierzy rosyjskich, którzy w imieniu cara chcieli przemocą narzucić im prawosławie. Męczennicy pratulińscy oddali swoje życie w obronie wiary i jedności Kościoła. Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał ich beatyfikacji w Rzymie 6 października 1996 roku. zobacz więcejprzejdź2014-01-22 19:40 umieścił: Rafał Ż.
Wspomnienie św. Wincentego Pallottiego
Wincenty Pallotti urodził się w Rzymie w roku 1795. Wyświęcony na prezbitera w roku 1818, z bezgraniczną żarliwością podejmował różne prace apostolskie, najpierw sam, a później z niewielkim zespołem duchownych i świeckich współpracowników założonego przez siebie w roku 1835 Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Umarł w roku 1850, gdy jego dzieło było jeszcze "najmniejszym stowarzyszeniem". Rozwój dzieła Pallottiego nastąpił dopiero pod koniec XIX i na początku XX wieku. W roku 1950 papież Pius XII zaliczył Wincentego w poczet błogosławionych, a w roku 1963 papież Jan XXIII ogłosił go świętym. zobacz więcejprzejdź2014-01-22 08:15 umieścił: Rafał Ż.

Z życia Ko¶cioła

Polecamy "Gościa Niedzielnego" z książką "Pasja"!
Do najnowszechgo numeru "Gościa Niedzielengo", dołączona jest niezwykła książka pt: "Pasja". Niemiecka mistyczkaKatarzyna Emmerich naznaczona stygmatami męki Pańskiej kontemplacyjnie i fizycznie przyżywała cierpienia Jezusa Chrystusa. Złożona chorobą nie opuszczała łóżka, żywiąc się wyłącznie Komunią świętą i odrobiną wody. Niezwykła zdolność umacniania i pokrzepiania innych sprawiała, że liczni odwiedzający ją odnajdywali drogę do Boga. Stygmatyczka otrzymała dar poznania i uczestniczenia w drodze krzyżowej Pana Jezusa. Spisane wizje po opublikowaniu stały się światowym bestsellerem. Szczególnie ubogacają  objawienia związane z męką i śmiercią Pana Jezusa przedstawione w książce dołączonej do "Gościa", a w 2003 r. stanowiące podstawę scenariusza filmu "Pasja" Mela Gibsona. Dla ministrantów i rodziców jest to bardzo dobra lektura na czas Wielkiego Postu. Zachęcamy do nabycia. "Gość Niedzielny" do nabycia w cenie tylko 6 zł. wraz z książką. zobacz więcej2014-03-22 13:49 umieścił: Daniel L.
I rocznica wyboru papieża Franciszka
Dokładnie rok temu - 13 marca, po raz pierwszy w białej sutannie zobaczyliśmy papieża pochodzącego z Ameryki Płd., konkretnie z Argentyny - kard. Jorge Mario Bergoglio. Już w pierwszej minucie swoim serdecznym pozdrowieniem Buonasera, którym rozpoczął swoją pierwszą przemowę, rozkochał miliony ludzi na całym świecie.  Do dziś pierwszy od wieków papież spoza Europy, pierwszy o imieniu Franciszek, nie przestaje nas zaskakiwać. Swoim ubóstwem i prostotą wskazuje nam potrzebę odejścia od kultu rzeczy materialnych, a skupienia się na Chrystusie, który także stał się ubogim. Każdego dnia, a szczególnie dziś polecajmy Ojca Świętego Maryi, najlepszej Matce oraz kierownictwu Ducha Świętego. zobacz więcej2014-03-13 00:26 umieścił: Daniel L.
Pierwsza rocznica końca pontyfikatu Benedykta XVI
Dzień dzisiejszy jest pierwszą rocznicą ustąpienie z Tronu Piotrowego papieża Benedykta XVI. Na początku stycznia 2013 roku ówczesny papież Benedykt na konsystorzu ogłosił, że rezygnuje z dalszego pełniania urzędu. Jako koniec pontyfikatu wyznaczył dzień 28 lutego 2013r., godzinę 20:00. Jest to pierwszy papież w historii nowożytnej, który dobrowolnie zrzekł się pełnienia posługi Piotrowej. Ostatnie takie zdarzenie miało miejsce w XIII w.. Otoczmy emerytowanego Ojca Świętego szczególną modlitwą, prosząc dla niego o zdrowie i wszelkie potrzebne dary. zobacz więcej2014-02-28 18:05 umieścił: Michał R.
"Powiedział stary Bartek, że dzisiaj..."
Tłusty Czwartek to chyba najsmaczniejszy i najbardziej kaloryczny dzień w roku. Jednak nie ma co wyliczać kalorii, trzeba się przecież najeść, bo za tydzień Wielki Post. Oby tylko nie przesadzić...
2014-02-26 19:09 umieścił: Artur S.
Walentynki na Placu Świętego Piotra
14 lutego, Franciszek spotkał się z 20 tys. ludzi z całego świata, którzy trwają w narzeczeństwie lub przypieczętowali już swą miłość sakramentalnym małżeństwem. Spotanie rozpoczęło się modlitwą, po której był czas na świadectwa przybyłych. W planie znalazł się także dialog papieża z młodymi, w formie pytań i odpowiedzi. Organizatorem tego spotkania była papieska rada ds. rodziny.
2014-02-15 00:54 umieścił: Daniel L.
Światowy Dzień Chorego 2014
11 lutego obchodzimy już od 21 lat w Kościele jako Światowy Dzień Chorego. Ustanowiony on został z inicjatywy bł. Jana Pawła II. W wielu kościołach w tym dniu są odprawiane specjalne msze święte za chorych z ich udziałem, podczas których udziela się Namaszczenia Chorych, a nabożeństwo odprawiane po mszy kończy się indywidualnym błogosławieństwem sakramentalnym tzw. lourdzkim. Co roku międzynarodowe obchody tego dnia obdywają się w innym sanktuarium na świecie.
2014-02-11 16:27 umieścił: Daniel L.
Abp Wiktor Skworc u papieża Franciszka
Dziś podczas cyklicznej wizyty ad limina apostolorum biskupów polskich, Ojciec święty udzielił błogosławieństwa tym, "którzy się na Śląsku źle mają, czyli ludziom bez pracy i młodym przeżywa- jących swoje trudności."
przejdź2014-02-07 21:43 umieścił: Piotr L.
2015: Rokiem Życia Konsekrowanego
Podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański, papież Franciszek przypomniał, że rok 2015 będzie w Kościele poświęcony w sposób szczególny życiu konsekrowanemu.
przejdź2014-02-02 18:07 umieścił: Piotr L.
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego
Co roku w święto Ofiarowania Pańskiego przypada również Światowy Dzień Życia Konsekrowanego ustanowiony w 1997 roku przez papieża Jana Pawła II. Dzień ten stwarza okazja do głębszej reflekcji nad życiem całkowicie poświęconemu Bogu. Główne uroczystości odbywają się w Watykanie. Po popołudniowej mszy, odprawianej w Bazylice św. Piotra, z osobami konsekrowanymi spotyka się papież.
2014-02-02 13:10 umieścił: Michał R.
Zmarł biskup Tadeusz Szurman
30 stycznia w wieku 59 lat zmarł zwierzchnik Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, ks. bp Tedeusz Szurman. Pamiętajmy w naszych modlitwach o księdzu biskupie Tadeuszu, aby Pan rychło przyjął Go do siebie. Pogrzeb ks. bpa Tadeusza odbędzie się w poniedziałek o godzinie 12:00 w katedrze ewangelicko-augsburskiej w Katowicach przy ulicy Warszawskiej.  zobacz więcej2014-01-30 18:40 umieścił: Artur S.
XXII Światowy Dzień Chorego
26 stycznia w Achidiecezji Katowickiej rozpoczną się obchody XXII Światowego Dnia Chorego. Początek odbędzie się w Bazylice Panewnickiej. Kolejne punkty obchodów będą miały miejsce 11 lutego, a także w dniach 15-17 lutego. 18 lutego w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat "WIARA I MIŁOŚĆ WOBEC BÓLU DUSZY" znaczenie duchowości w opiece nad chorym oraz w doświadczeniu choroby. 
2014-01-26 13:02 umieścił: Michał R.

Wiadomo¶ci DMAK

Zapisy na Rekolekcje wakacyjne wkrótce!
Zapisy internetowe na wakacyjne rekolekcje ministranckie rozpoczniemy w najbliższym czasie. Czasami otaczająca rzeczywistość płata nam figle i to co wydaje się proste okazuje się takim nie być. Z przyczyn technicznych chwilowo wstrzymujemy się z zapisami. Prosimy o cierpliwość.  Wszystkich zainteresowanych zarazem informujemy, że zostały dodane dodatkowe turnusy, by wszyscy chętni mogli pojechać na wymarzone wakacje. Księży Opiekunów, Rodziców i Animatorów za utrudnienia serdecznie przepraszamy!   zobacz więcej2014-03-22 09:39 umieścił: Piotr P
Ministranci z Radzionkowa mistrzami w rozgrywkach dla najmłodszych!
Emocje piłkarskie najmłodszej grupy już za nami! Mamy zwycięzców turnieju archidiecezjalnego w kategorii szkoły podstawowej! Pierwsze miejsce zdobyli ministranci z parafii Św. Wojciecha z Radzionkowa. A oto ministranci, którzy wywalczyli zwycięstwo: Tomasz Szołtysik, Rafał Deptała, Rafał Dolibóg, Wojciech Dolibóg, Piotr Pilarski, Marcin Pietryga, Szymon Sznober, Błażej Purgoł. Opiekunem grupy jest ks. Andrzej Trzeciak.
Drugie miejsce zdobyli ministranci z Chełmu Śląskiego z Parafii Trójcu Przenajświętszej, a trzecie miejsce ministranci z Parafii Chrystusa Króla z Golejowa! Przyznano także wyróżnienia indywidualne w kategorii: Najskuteczniejszy Strzelec - Rafał Deptała (Radzionków), Najlepszy Bramkarz - Piotr Szołtysik (Radzionków) i Najlepszy Zawodnik - Mateusz Kijwski (Chełm Śląski). Serdecznie dziękujemy Wszystkim zawodnikom za piękną sportową rywalizację, a księżom opiekunom za zagrzewanie do walki i pomoc w dotarciu na miejsce. Mecz w Piekarach Śląskich nie mógłby się odbyć, gdyby nie zaangażowanie i serce ks. Grzegorza Śmiecińskiego, który po raz kolejny, w sposób perfekcyjny, zajął się organizacją turnieju dla najmłodszych ministrantów! Z serca mu dziękujemy! Poniżej możemy zapoznać się ze zdjęciami i relacją z "Gościa Niedzielnego" przygotowaną przez ks. Pawła Łazarskiego KLIK, a także wzmianka na stronach MOSiR-u z Piekar Śląskich KLIK.
zobacz więcej
przejdź2014-03-18 21:38 umieścił: Michał R.
16:03: Urodziny webmastera
Dziś kolejny raz cyfrę w liczbie oznaczającej wiek zmienia webmaster naszej strony - Paweł Kabis. Pawłowi życzymy nieustającego zapału do pracy, rozsądku w podejmowanych decyzjach i cierpliwości do współpracowników. Żyj nam sto lat!
2014-03-16 11:27 umieścił: Tomasz A.
Konkurs na najlepszą stronę internetową ministrantów
  Ministrantów naszej diecezji, tworzących strony internetowe służby liturgicznej, zapraszamy do udziału w konkursie na najbardziej funkcjonalną i estetyczną stronę www. Przedstawiamy regulamin oraz czekające wspaniałe nagrody.  Na zgłoszenia stron czekamy do 1 czerwca br. Zgłoszenia przesyłamy na adres archidiecezjalnego duszpasterza ministrantów Ks. Cezariusza Wali            cezariusz.wala@archidiecezja.katowice.pl    Serdecznie zapraszamy do udziału.   zobacz więcejprzejdź2014-03-15 23:16 umieścił: Piotr P
Legitymacje ministrantów
Na naszej stronie zostało umożliwione zamawianie plastikowych legitymacji ministranckich w formacie kart kredytowych. Klikając na baner legitymacji, znajdziemy formularz zamówień, najważniejsze informacje oraz najczęściej zadawane pytania.  Wypada, aby zamówieniami zajęli się animatorzy, we współpracy z księżmi opiekunami. Należy pozbierać stosowne dane i posiadać legitymacyjne zdjęcia ministrantów w strojach liturgicznych w formacie JPG.  Po przesłaniu wszystkich zamówień, kontaktujemy się z duszpasterzem ministrantów naszej archidiecezji, w celu uregulowania należności i zatwierdzeniu zamówień. Legitymacje zostaną przesłane w przeciągu kilku dni na wskazany w zgłoszeniu adres.   zobacz więcej2014-03-15 23:08 umieścił: Piotr P
15.03: urodziny Tomasza Adamskiego
Dziś swoje kolejne urodzy obchodzi redaktor naczelny strony, Tomasz Adamski. Życzymy mu wielu sił w prowadzeniu strony, jak również wytrwałosci w służbie przy ołtarzu!
2014-03-15 20:21 umieścił: Piotr L.
Święcenia diakonatu i spotkanie z ks. Arcybiskupem
Serdecznie zapraszamy służbę liturgiczną na uroczystość święceń diakonatu 15 marca o godz. 10.00 do Parafii Matki Bożej Różańcowej w Święto- chłowicach, Chropaczowie (ul. Armii Ludowej 11). Po Mszy świętej przewidziano spotkanie ministrantów z ks. Arcybiskupem. Na spotkanie wraz z księżmi opiekunami, szczególnie zaproszeni są ministranci pobliskich dekanatów: Piekar Śląskich, Siemianowic Śląskich, Chorzowa, Katowic - Załęża, Kochłowic, Rudy Śląskiej i Świętochłowic. zobacz więcej2014-03-14 16:29 umieścił: Michał R.
Intencje na marzec
W miesiącu marcu w naszych intencjach modlitewnych pamię- tajmy szczególnie o wspólnotach ministranckich z naszej diecezji oraz módlmy się o dobre owoce rekolekcji wielkopostnych. Ministrantom polecamy świadectwo Sebastiana Weihraucha jednego z animatorów naszej archidiecezji opublikowane na stronie "Gościa Niedzielnego" napisane po tegorocznej zimówce Diakonii Modlitwy DMAK.
http://gosc.pl/doc/1897108.Wstan
http://www.ministranci-bogucice.pl/index.html?site=gal&id=123  
zobacz więcej
2014-03-12 19:11 umieścił: Piotr P
Lista osób dopuszczonych do uroczystości ustanowienia
Z radością przedstawiamy listę kandydatów do tegorocznej uroczystości ustanowienia nowych animatorów. Już 14 czerwca br. otrzymają krzyże i rozpoczną swoją posługę. 
przejdź2014-03-11 19:35 umieścił: Piotr P
Plurimos annos!
Marzec miesiącem urodzinowym w Redakcji. Dziś kolejną cyferkę w rubryce: wiek zmienia nasz serdeczny Kolega, Artur Sroga. Arturowi życzymy dużo zdrowia, cierpliwości i wytrwałości w dążeniu do celu. Niech Pan Bóg błogosławi!
2014-03-10 09:12 umieścił: Tomasz A.
III Olimpiada Liturgiczna
W informatorze ministranckim znaleźliśmy podstawowe informacje na temat Olimpiady Liturgicznej organizowanej przez Duszpasterstwo Ministrantów naszej Archidiecezji, pod tytułem: "Świadectwo niezmienionej wiary". Podajemy najważniejsze i zaktualizowane informacje związane z konkursem.
przejdź2014-03-09 19:30 umieścił: Michał R.
Rozgrywki sportowe - Szkoła ponadgimnazjalna
Rozgrywki sportowe - Szkoła ponadgimnazjalna
Po szkole podstawowej i gimnazjalnej przyszedł czas, by przedstawić najważniejsze wiadomości dla najstarszej grupy biorącej udział w sportowych zmaganiach, czyli ministrantów ze szkół ponadgimnazjalnych. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i harmonogramem tyskiego turnieju organizowanego przez ks. Piotra Kedziora.
przejdź2014-03-07 15:14 umieścił: Piotr P
Regulamin i..."turniejowa drabinka"
Archidiecezjalne rozgrywki piłkarskie już coraz bliżej. Prezentujemy regulamin i tzw. ?turniejową drabinkę? dotyczącą drużyn z Gimnazjum, grających w Mikołowie 22 marca br. Do zgłoszonych parafii zostały rozesłane e-maile z najważniejszymi wiadomościami. W sprawach turnieju gimnazjalistów możemy kontaktować się z ks. Leszkiem Czerneckim z parafii św. Wojciecha w Mikołowie.
przejdź2014-03-07 15:00 umieścił: Piotr P
Sportowe rozgrywki archidiecezjalne
Przygotowujemy się do sportowych rozgrywek archidiecezjalnych. Przedstawiamy najważniejsze informację związane ze sportowymi zmaganiami, które dotyczą szkoły podstawowej. Najmłodsi uczestnicy spotykają się na swoim turnieju w Piekarach Śląskich już 15 marca br. Zapraszamy do lektury regulaminu i harmonogramu. Harmonogram
przejdź2014-03-06 21:35 umieścił: Michał R.
Harmonogram wydarzeń Duszpasterstwa Ministrantów Archidiecezji Katowickiej
Jak łatwo zauważyć w Duszpasterstwie Ministrantów naszej Archidiecezji ciągle coś się dzieje. Dlatego przedstawiamy Wam zebrane najważniejsze wydarzenia z życia służby liturgicznej, ułożone według dat. Zestawienie to, może ułatwić poruszanie się w gąszczu wydarzeń i spraw do załatwienia w parafiach, dekanatach i diecezji.
przejdź2014-02-28 19:11 umieścił: Piotr P
Zgłoszenia do Turnieju Ministrantów w piłce nożnej
Drodzy Ministranci! Informujemy, że zamknięte zostały listy drużyn zgłaszanych do Archidiecezjal- nego Turnieju Ministrantów w piłce nożnej. Publikujemy zarejestro- wane drużyny .Organizatorzy przygotowują dokładne regulaminy i tabele rozgrywek. Wszystko zostanie przekazane Dekanalnym Opiekunom na spotkaniu 1 marca i wysłane na podane w zgłoszeniu e-maile. Ciągle pozostaje aktualny adres kontaktowy: ministranci@spoko.pl Ze względów organizacyjnych prosimy, aby każda drużyna do 1 marca podała liczbę grających ministrantów. zobacz więcejprzejdź2014-02-24 10:24 umieścił: Piotr P
Chrześcijański bal dla singli
Ośrodek Profilaktyczno-Szkolenio -wy im. ks. Franciszka Blach- nickiego w Katowicach zaprasza na Chrześcijański Bal dla Singli! Inicjatywa zrodziła się wśród uczestników kilku wspólnot chrześcijanskich na terenie Śląska, działających przy parafiach naszej diecezji.
przejdź2014-02-14 23:53 umieścił: Piotr P
Kurs dla kierowników i wychowawców kolonii
Zapraszamy Księży, Kleryków i Animatorów do udziału w kolejnych Kursach dla kierowników, wychowawców kolonii i obozów organizowanych 
przez Duszpasterstwo Ministrantów Archidiecezji Katowickiej.
przejdź2014-02-13 15:58 umieścił: Piotr P
Intencje na miesiąc luty dla Diakonii Modlitwy
Wszystkim ministrantom, którzy należą do Diakonii Modlitwy podajemy kolejne intencje na ten miesiąc. Naszą refleksją ogarnijmy naszego księdza arcybiskupa Wiktora Skworca oraz osoby zaangażowane w II Synod Archidiecezji Katowickiej. Niech świtało Ducha Świętego towarzyszy im w codzienności, by dobrze służyli Kościołowi katowickiemu.  Osoby należące do Diakonii Modlitwy będą miały okazję już wkrótce wspólnotowo pomodlić się w tych i innych intencjach w Bielsku Lipniku na wyczekiwanej i opisywanej wcześniej zimówce. zobacz więcej2014-02-11 09:54 umieścił: Piotr P
Weryfikacja kandydatów na animatorów
Kandydatów na animatorów, z kursu wiosna 2013 (część południowa i północna) - po rocznym okresie próby - zapraszamy na weryfikację, która odbędzie się 1 marca 2014 r. o godz. 14.00 w Parafii św. Szczepana w Katowicach Bogucicach (ul. Markiefki 89, 40-211 Katowice).  
przejdź2014-02-10 08:29 umieścił: Piotr P
Archidiecezjalne Rozgrywki Sportowe
Odpowiadając na liczne prośby z diecezji, zgodnie z informacjami umieszczonymi w informatorach ministranckich (umieszczony w formacie PDF. na naszej stronie i dostarczonymi na parafie), dzisiaj  w niedzielę 9 lutego, mija ostateczny termin zgłoszeń drużyn do uczestnictwa w finale rozgrywek archidiecezjalnych.
przejdź2014-02-09 11:53 umieścił: Piotr P
Spotkanie dekanalnych duszpasterzy ministrantów
Dekanalnych Duszpasterzy Mini- strantów zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 1 marca 2014 r. o godz. 11.30 w parafii św. Szczepana w Katowicach Bogucicach, ul. Markiefki 89.
przejdź2014-02-08 10:46 umieścił: Piotr P
Spotkanie podsumowujące prowadzących po ubiegłorocznych rekolekcjach
Księży, Diakonów i Akolitów prowadzących ubiegłoroczne Rekolekcje wakacyjne serdecznie zapraszamy na podsumowanie ministranckich rekolekcji 23 lutego o godz. 19.00 do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Chcemy zastanowić się nad kontynuacją wypracowanych dobrych wzorców i szukać rozwiązań dla spraw mniej udanych. Wszystko ku większej Bożej chwale i pożytkowi ministrantów 
2014-02-08 10:37 umieścił: Piotr P
Rekolekcje Wielkopostne dla animatorów
Rozpoczęły się zapisy na Wielkopostne Rekolekcje Animatorów Ministranckich Archidiecezji Katowickiej pod hasłem: "Wierzę w Syna Bożego". Odbędą się one w dniach od  21 do 23 marca 2014 r. (piątek - niedziela) w domu pielgrzyma przy sanktuarium Matki Bożej Boguckiej (ul. Markiefki 89, 40-211, Katowice Bogucice).
przejdź2014-02-05 18:59 umieścił: Piotr P
Informator Ministrancki 2014
Zachęcamy do przeczytania najnowszego wydania Informatora Ministranckiego. Dużo nowości, ciekawych artykułów i wszys- tkiego, co sprawi, że będziecie na bieżąco z działaniami DMAK.
przejdź2014-01-28 16:19 umieścił: Tomasz A.
Zapisy na kurs animatora
Wielu z Was pragnie zapisać się na Kurs Animatorski. Wasi Księża Opiekunowie mogą to zrobić wysyłając Wasze zgłoszenie tutaj.
przejdź2014-01-27 21:21 umieścił: Paweł K.
Turniej piłki halowej
Przypominamy, że do 14 lutego b.r. trwają zapisy do VIII Turnieju Piłki Nożnej Halowej im. ks. Prałata Engelberta Ramoli. Turniej odbywa się 1 i 8 marca tego roku w Tychach w Hali MOSiR. Patronami honorowymi tegorocznej edycji rozgrywek są władze zarówno świeckie jak i duchowe, na czele z Arcybiskupem Wiktorem Skworcem oraz Prezydentem Miasta Tychy Andrzejem Dziubą. Zgłoszenia i wszelkie pytania należy kierować na adres mail  turniej.ks.ramoli@gmail.com
2014-02-04 19:14 umieścił: Piotr P


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 rok 2005 rok 2004

© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl