Archiwum newsów

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 rok 2005 rok 2004

Kalendarz liturgiczny

Wspomnienie św. Jana Chrzciciela de la Salle
Dzisiejszy święty zył na przełomie XVII i XVIII wieku we Francji. Jest założycielem Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich. W rodzinie był najstarszym spośród jedenaściorga dzieci. Od początku posługi kapłańskiej angażował się pomoc ubogim. Chcąc pomóc biednym dzieciom, pozwalał zamieszkać im na plebanii, której część zamienił na internat Gdy plebania była za mała, by pomieścić wszystkie sieroty, za pieniądze parafialne kupił od pewnej zamożnej kobiety duży dom. W procesie kształtowania człowieka na pierwszym miejscu stawiał wychowanie religijne, które oparł na chrześcijańskiej miłości i poszanowaniu godności człowieka, także dziecka. zobacz więcej2014-04-07 00:28 umieścił: Daniel L.
Rekolekcje wielkopostne
Tylko Bóg może udzielić nam chleba. Pokarm, który w Modlitwie nazywamy ?powszednim? jest symbolem Bożej opieki. Owoc pracy rąk ludzkich bez Boga nie powstałby, gdyby nie Ten, który nieustannie zsyła deszcz, daje żyzną ziemię.
przejdź2014-04-06 10:52 umieścił: Tomasz A.
Rekolekcje wielkopostne
Prośba ta pada z ust w kluczowym momencie historii zbawienia: w ogrodzie Geth Szemanim, na Górze Oliwnej pośród śpiących, niczego nieświadomych uczniów, drżącymi ustami Chrystus samotnie wypowiada ją na kilka chwil przed pojmaniem ? pierwszym krokiem na Golgotę.
przejdź2014-04-06 10:50 umieścił: Tomasz A.
Wspomnienie św. Ernesta
Ernest pochodził ze szlacheckiej rodziny von Steussling. Od roku 1141 był opatem w klasztorze w Zwiefalten (w Niemczech). W sześć lat później złożył urząd, aby wziąć udział w wyprawie krzyżowej. Uczestniczył w niej u boku biskupa Ottona z Freising.  Turcy zmusili oddział do ucieczki, Ernest zaś zginął pod Doryleą we Frygii w 1147 roku podczas bitwy z wojskami otomańskimi.
Według innej wersji głosił Ewangelię Persom i Arabom. Jego kult nigdy nie został oficjalnie zaaprobowany.
zobacz więcej
2014-03-26 22:56 umieścił: Wojciech T.
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
25 marca, czyli 9 miesięcy przed Bożym Narodzeniem obchodzimy uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Wspominamy wydarzenie, gdy Maryja posłuszna woli Bożej zgodziła się zostać Matką Zbawiciela.  25 marca jest także Dniem Świętości Życia. Polski Episkopat ustanowił go w 1998 roku w odpowiedzi na słowa papieża Jana Pawła II zamieszczonych w encyklice Evangelium vitae. Papież wyraża tam swoją troskę o wszelkie życie, szczególnie to, które jest zagrożone.  zobacz więcejprzejdź2014-03-25 10:18 umieścił: Artur S.
Rekolekcje wielkopostne
Kościół należąc do Boga patrzy w przeciwną stronę niż świat, który zwraca się "ku marnościom" (Ps 24), ale nie stawia go to w wrogiej opozycji wobec niego, lecz wzmacnia znaczenie jego ziemskiej misji.
przejdź2014-03-23 12:24 umieścił: Tomasz A.
Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP
O patronie dziesiejszego dnia wiemy niewiele. Towarzysząc Jezusowi i Maryi, jako ich opiekun zawsze stał w cieniu. Kościół ukazuje go jako wzór takich cnót, jak posłuszeństwo Bogu, wiara, pracowitość, męstwo, sprawiedliwość, czystość, piękna miłość, skromność, ubóstwo, milczenie, opanowanie. Jako jeden z niewielu świętych wspominany jest dwukrotnie 19 III oraz 1 V w Liturgii. Dziś ukazany zostaje jako oblubieniec Najświętszej Dziewicy i tak też z polecenia Jana XXIII wspominany jest w kanonie rzymskim (I ME), a od niedawna w pozostałych modlitwach eucharystycznych, co łatwo każdy mógł zauważyć. zobacz więcej2014-03-19 01:19 umieścił: Daniel L.
Wspomnienie św. Cyryla Jerozolimskiego
Dziś w Kościele wspominamy św. Cyryla, greckiego biskupa Jerozolimy, doktora Kościoła. Przez gorliwe zwalczanie herezji ariańskich, zaprzeczających dogmatowi o Trójcy Świętej, trzykrotnie był zsyłany na wygnanie przez cesarza Konstancjusza, stojącego po stronie arian. Na ostatnim wygnaniu zmarł. Dokładnie 18 III 386 roku.
2014-03-18 00:36 umieścił: Daniel L.
Wspomnienie św. Patryka, biskupa
Liturgia Kościoła, stawia nam dziś przed oczy św. Patryka, patrona i głównego organizatora życia religijnego z Irlandii. Żył na przełomie IV i V wieku. Prowadził surowe życie zakonne i podobno już za życia dokonywał cudów, które miały się przyczynić do nawrócenia Iralndczyków. Według legend przywracał wzrok ślepcom, ożywiał zmarłych i uwolnił Irlandię od plagi węży. Pod koniec życia dokonał chrztu tego kraju.  Przedstawiany jest najcześciej trzymając w ręku shamrock - liść koniczyny białej (symbol Irlandii), którego miał, jak głosi legenda, użyć do objaśnienia dogmatu o Trójcy Świętej  podczas swej misji chrystianizacyjnej w Irlandii. zobacz więcej2014-03-17 02:56 umieścił: Daniel L.
Rekolekcje wielkopostne
"Ojcze nasz" jest modlitwą z jednej strony indywidualną, z drugiej  wspólnotową, ponieważ wymaga od modlącego się wyjścia poza klosz własnego ja i otworzenia się na innych ludzi, którzy nie są ani bardziej ani mniej umiłowani niż on, trwający w modlitwie.
przejdź2014-03-16 00:02 umieścił: Tomasz A.
Rekolekcje wielkopostne
2 prefacja wielkopostna mówi wprost: Ty nam dajesz czas łaski i zbawienia, abyśmy oczyścili serca od nieuporządkowanych przywiązań. Jednak ja z wrodzonej przekory zdecydowałem się nie tylko odebrać sobie przyjemności, ale także dołożyć obowiązki
przejdź2014-03-08 22:48 umieścił: Tomasz A.
Wspomnienie św. Jana Bożego
Jan urodził się w Portugalii w roku 1495. Po burzliwych latach służby wojskowej, pragnąc tego, co doskonalsze, oddał się całkowicie posługiwaniu chorym. W Grenadzie w Hiszpanii zorganizował szpital i dobrał sobie współpracowników, którzy potem założyli Zakon Braci Miłosierdzia (bonifratrów). Odznaczał się szczególną miłością ubogich i umysłowo chorych. Zmarł w Grenadzie w roku 1550. zobacz więcej2014-03-08 13:57 umieścił: Wojciech T.
Wielki Post
Dzisiaj, zaczynając od Środy Popielcowej i posypania głowy popiołem, wchodzimy w ten okres liturgiczny. Kościół podejmuje trud postu, aby przygotować się na Święta Paschalne. W ropoczynającym się dziś czasie zwracamy szczególną uwagę na nasze nabożeństwo do Męki Pańskiej oraz podejmowanie postanowień i wyrzeczeń w celu zbliżenia się do Pana Boga.  Jako ministranci pamiętajmy o odprawianych w czasie Wielkiego Postu nabożeństwach Drogi Krzyżowej oraz Gorzkich Żali. Przypominamy również, że niedziele nie są dniami postnymi. zobacz więcej2014-03-05 18:06 umieścił: Wojciech T.
Święto św. Kazimierza Królewicza
Kazimierz był synem króla Kazimierza Jagiellończyka. Urodził się w roku 1458. Odznaczał się szczególną czystością ducha i miłosierdziem względem ubogich. Przy boku ojca brał czynny udział w życiu politycznym. Gorliwy czciciel Eucharystii i Najświętszej Maryi Panny, wiele czasu poświęcał na modlitwę. Po długotrwałej chorobie płuc zmarł w roku 1484.
2014-03-04 14:47 umieścił: Daniel L.
Wspomnienie św. Piotra Damiana
Piotr urodził się w Rawennie w roku 1007. Po skończeniu studiów podjął obowiązki profesora, wnet jednak wstąpił do pustelni Fons Avellana. Wybrany przeorem, zaostrzył dyscyplinę życia zakonnego, co uczynił także w innych klasztorach Italii. W trudnych dla Kościoła czasach pomagał papieżom wspierając reformę Kościoła działaniem i piórem; podejmował liczne próby pojednania zwaśnionych możnowładców świeckich i duchownych. Papież Stefan IX mianował go kardynałem i biskupem Ostii. Zaraz po śmierci, która nastąpiła w roku 1072, odbierał cześć świętego. zobacz więcej2014-02-20 20:52 umieścił: Rafał Ż.
Wspomnienie św. Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów NMP
Siedmiu mężczyzn, urodzonych we Florencji, początkowo wiodło życie pustelnicze na górze Senario, oddając szczególną cześć Dziewicy Maryi. Głosili potem słowo Boże w całej Toskanii i założyli Zakon Sług Najświętszej Maryi Panny, zatwierdzony przez Stolicę Świętą w roku 1304. Ich wspomnienie obchodzi się w dniu, w którym miał umrzeć w roku 1310 jeden z nich, św. Aleksy Falconieri. zobacz więcej2014-02-16 21:37 umieścił: Rafał Ż.
Wspomnienie bł. Michała Sopoćki
Michał Sopoćko urodził się 1 listopada 1888 roku na Wileńszczyźnie. Wyświęcony na kapłana, gorliwie pracował w duszpasterstwie parafialnym i wojskowym, rozwijając jednocześnie działalność oświatową i społeczną. Przez długie lata był profesorem i wychowawcą Seminarium Duchownego w Wilnie i w Białymstoku. Żyjąc ideałami świętości kapłańskiej, przejawiał wielką troskę o formację kapłanów.  Jako spowiednik i kierownik duchowy św. s. Faustyny Kowalskiej, stał się Apostołem Miłosierdzia Bożego, zabiegając o oficjalne zatwierdzenie tego kultu. Założył Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego. Zmarł 15 lutego 1975 roku w Białymstoku. zobacz więcej2014-02-15 08:55 umieścił: Wojciech T.
Święto św. Cyryla i Metodego
Święci byli braćmi. Mieli biegle posługiwać się językiem słowiańskim. Żyli jako misjonarze, ewangelizowali głównie na ziemiach Słowiańskich. Cyryl przygotowując się do działalności wśród Słowian, stworzył, wraz ze swym bratem, 40-literowy alfabet oddający dźwięki występujące w języku staro-cerkiewno-słowiańskim, nazwany następnie głagolicą. Rozpoczął również (wraz z bratem i uczniami) przekład Pisma Świętego i pism liturgicznych na ten język. Pozostawili po sobie uczniów, którzy kontynuowali ich dzieło. Papież Jan Paweł II ogłosił ich patronem Europy. zobacz więcej2014-02-13 22:59 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie bł. Reginalda z Orleanu
Reginald urodził się około roku 1180 w diecezji orleańskiej, we Francji. Był profesorem prawa kanonicznego na uniwersytecie paryskim. Gdy przybył do Rzymu, aby odwiedzić miejsca święte, przejęty słowami św. Dominika i zachwycony ewangelicznym ubóstwem Zakonu oraz jego apostolską działalnością, a także uzdrowiony w sposób cudowny za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, przyjął habit zakonny, który Ona mu wtedy pokazała.  W Bolonii, a później w Paryżu, dzięki przykładowi swoich cnót i płomiennej wymowie, przyciągnął do Zakonu wielu młodych oraz sławnych ludzi. Płonął apostolską gorliwością o odnowę królestwa Chrystusa. Zmarł w Paryżu w 1220 roku. Pochowany został w kościele Notre-Dame des Champs. Papież bł. Pius IX zatwierdził jego kult, trwający od niepamiętnych czasów, 8 lipca 1875 roku. zobacz więcej2014-02-11 18:06 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie bł. Józefa Eulalio Valdésa
Józef Eulalio Valdés urodził się w Hawanie, na Kubie 12 lutego 1820 roku. W wieku 15 lat złożył profesję, wstępując do wspólnoty bonifratrów w Camagüey, gdzie wiernie przeżywał swoją konsekrację zakonną, z kontemplacji Jezusa Ukrzyżowanego czerpiąc siły do wypełniania misji miłosiernej, nawet pośród wielkich trudności. Jego "umiłowanymi braćmi" byli ubodzy bezdomni, niewolnicy, więźniowie, upuszczone dzieci i starcy, chorzy, trędowaci i umierający, których wielkodusznie leczył i opiekował się nimi. Wiódł życie pokorne i bardzo ubogie, jednak bogate w cnoty i świadectwo ewangeliczne. Powrócił do Domu Ojca dnia 7 marca 1889 roku z Camagüey. zobacz więcej2014-02-11 18:04 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie NMP z Lourdes
Dzisiaj czcimy Maryję, wspominając wydarzenie z Francji, z 1858 roku, kiedy to Niepokalana ukazała się w grocie małej Bernardecie. Treścią orędzia przekazanego przez Maryję, jest wezwanie grzeszników do nawrócenia, a całego Kościoła do modlitwy i pokuty.  Dzisiaj Lourdes jest miejscem promieniującym na cały świat duchem miłości, zwłaszcza względem chorych i ubogich. A co roku sanktuarium odwiedza około 6 milionów pielgrzymów. zobacz więcej2014-02-11 16:18 umieścił: Daniel L.
Wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy
Scholastyka, siostra św. Benedykta, urodziła się w Nursji w Umbrii około roku 480. Podobnie jak brat poświęciła swoje życie Bogu. Żyła w pobliżu Monte Cassino i tam zmarła około roku 547. Scholastyka uważana jest za matkę duchową rodzin wszystkich benedyktynek. Czczona jest także jako patronka Le Mans i Subiaco. zobacz więcej2014-02-09 23:45 umieścił: Rafał Ż.
Wspomnienie św. Hieronima Emilianiego
Hieronim urodził się w Wenecji w 1486 r. w starej, patrycjuszowskiej rodzinie. Nie znamy bliżej dziejów Hieronima w młodości. Wiemy jedynie, że w czasie wojny Hieronim był dowódcą jednej z twierdz Wenecji. Po przegranej jednaj został uwięziony w twierdzy, gdzie doszedł do wniosku, że życie pragnie oddać Bogu. Udał się do Treviso i tam przed cudownym obrazem Matki Bożej postanowił resztę życia poświęcić chorym, ubogim i opuszczonej dziatwie. Rozpoczął studia teologiczne; podjął służbę chorym, ubogim i opuszczonym. To on otworzył z pieniędzy z własnego majątku rodzinnego pierwszy sierociniec. Zorganizował również dom dla pokutujących prostytutek. Hieronim zmarł 8 lutego 1537 r. jako ofiara epidemii, w czasie której pielęgnował chorych. zobacz więcej2014-02-08 00:46 umieścił: Daniel L.

Z życia Ko¶cioła

Karol, który został świętym
Dobrym przygotowaniem do kanonizacji Jana Pawła II (27 kwietnia br.) może być wyświetlany w kinach film familijny - Karol, który został świętym. Więcej informacji na temat filmu znajdziemy w rozwinięciu newsa.
przejdź2014-04-04 20:03 umieścił: Przemysław L.
"Syn Boży" - Film na Wielki Post
Syn Boży to najnowszy film twórców serialu Biblia  przedstawiający historię życia Jezusa z Nazaretu. Jest to pierwszy po 10 latach film, kiedy to w 2004 na ekranach mogliśmy oglądać Pasję Mela Gibsona, traktujący o życiu Jezusa Chrystusa. Film można oglądać od 2 kwietnia.
przejdź2014-04-04 15:43 umieścił: Przemysław L.
"Syn Boży" - Film na Wielki Post
Syn Boży to najnowszy film twórców serialu Biblia  przedstawiający historię życia Jezusa z Nazaretu. Jest to pierwszy po 10 latach film, kiedy to w 2004 na ekranach mogliśmy oglądać Pasję Mela Gibsona, traktujący o życiu Jezusa Chrystusa. Film można oglądać od 2 kwietnia.
przejdź2014-04-03 19:17 umieścił: Przemysław L.
Rocznica śmierci Jana Pawła II
2 kwietnia przypada kolejna, dziewiąta już, rocznica śmierci papieża Jana Pawła II. Ojciec Święty zakończył swe życie w wigilie Niedzieli Miłosierdzia Bożego, o godz. 21:37. Był jednym z najdłużej panujących papieży od czasów św. Piotra. 27 kwietnia, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, odbędzie się jego kanonizacja wraz z kanonizacją papieża Jana XXIII.
2014-04-02 15:54 umieścił: Michał R.
Polecamy "Gościa Niedzielnego" z książką "Pasja"!
Do najnowszechgo numeru "Gościa Niedzielengo", dołączona jest niezwykła książka pt: "Pasja". Niemiecka mistyczkaKatarzyna Emmerich naznaczona stygmatami męki Pańskiej kontemplacyjnie i fizycznie przyżywała cierpienia Jezusa Chrystusa. Złożona chorobą nie opuszczała łóżka, żywiąc się wyłącznie Komunią świętą i odrobiną wody. Niezwykła zdolność umacniania i pokrzepiania innych sprawiała, że liczni odwiedzający ją odnajdywali drogę do Boga. Stygmatyczka otrzymała dar poznania i uczestniczenia w drodze krzyżowej Pana Jezusa. Spisane wizje po opublikowaniu stały się światowym bestsellerem. Szczególnie ubogacają  objawienia związane z męką i śmiercią Pana Jezusa przedstawione w książce dołączonej do "Gościa", a w 2003 r. stanowiące podstawę scenariusza filmu "Pasja" Mela Gibsona. Dla ministrantów i rodziców jest to bardzo dobra lektura na czas Wielkiego Postu. Zachęcamy do nabycia. "Gość Niedzielny" do nabycia w cenie tylko 6 zł. wraz z książką. zobacz więcej2014-03-22 13:49 umieścił: Daniel L.
I rocznica wyboru papieża Franciszka
Dokładnie rok temu - 13 marca, po raz pierwszy w białej sutannie zobaczyliśmy papieża pochodzącego z Ameryki Płd., konkretnie z Argentyny - kard. Jorge Mario Bergoglio. Już w pierwszej minucie swoim serdecznym pozdrowieniem Buonasera, którym rozpoczął swoją pierwszą przemowę, rozkochał miliony ludzi na całym świecie.  Do dziś pierwszy od wieków papież spoza Europy, pierwszy o imieniu Franciszek, nie przestaje nas zaskakiwać. Swoim ubóstwem i prostotą wskazuje nam potrzebę odejścia od kultu rzeczy materialnych, a skupienia się na Chrystusie, który także stał się ubogim. Każdego dnia, a szczególnie dziś polecajmy Ojca Świętego Maryi, najlepszej Matce oraz kierownictwu Ducha Świętego. zobacz więcej2014-03-13 00:26 umieścił: Daniel L.
Pierwsza rocznica końca pontyfikatu Benedykta XVI
Dzień dzisiejszy jest pierwszą rocznicą ustąpienie z Tronu Piotrowego papieża Benedykta XVI. Na początku stycznia 2013 roku ówczesny papież Benedykt na konsystorzu ogłosił, że rezygnuje z dalszego pełniania urzędu. Jako koniec pontyfikatu wyznaczył dzień 28 lutego 2013r., godzinę 20:00. Jest to pierwszy papież w historii nowożytnej, który dobrowolnie zrzekł się pełnienia posługi Piotrowej. Ostatnie takie zdarzenie miało miejsce w XIII w.. Otoczmy emerytowanego Ojca Świętego szczególną modlitwą, prosząc dla niego o zdrowie i wszelkie potrzebne dary. zobacz więcej2014-02-28 18:05 umieścił: Michał R.
"Powiedział stary Bartek, że dzisiaj..."
Tłusty Czwartek to chyba najsmaczniejszy i najbardziej kaloryczny dzień w roku. Jednak nie ma co wyliczać kalorii, trzeba się przecież najeść, bo za tydzień Wielki Post. Oby tylko nie przesadzić...
2014-02-26 19:09 umieścił: Artur S.
Walentynki na Placu Świętego Piotra
14 lutego, Franciszek spotkał się z 20 tys. ludzi z całego świata, którzy trwają w narzeczeństwie lub przypieczętowali już swą miłość sakramentalnym małżeństwem. Spotanie rozpoczęło się modlitwą, po której był czas na świadectwa przybyłych. W planie znalazł się także dialog papieża z młodymi, w formie pytań i odpowiedzi. Organizatorem tego spotkania była papieska rada ds. rodziny.
2014-02-15 00:54 umieścił: Daniel L.
Światowy Dzień Chorego 2014
11 lutego obchodzimy już od 21 lat w Kościele jako Światowy Dzień Chorego. Ustanowiony on został z inicjatywy bł. Jana Pawła II. W wielu kościołach w tym dniu są odprawiane specjalne msze święte za chorych z ich udziałem, podczas których udziela się Namaszczenia Chorych, a nabożeństwo odprawiane po mszy kończy się indywidualnym błogosławieństwem sakramentalnym tzw. lourdzkim. Co roku międzynarodowe obchody tego dnia obdywają się w innym sanktuarium na świecie.
2014-02-11 16:27 umieścił: Daniel L.
Abp Wiktor Skworc u papieża Franciszka
Dziś podczas cyklicznej wizyty ad limina apostolorum biskupów polskich, Ojciec święty udzielił błogosławieństwa tym, "którzy się na Śląsku źle mają, czyli ludziom bez pracy i młodym przeżywa- jących swoje trudności."
przejdź2014-02-07 21:43 umieścił: Piotr L.

Wiadomo¶ci DMAK

Wyjątkowy turnus wakacyjny w seminarium!
Trwają zapisy na tegoroczne Rekolekcje ministrantów, a wkrótce rozpoczną się zapisy animatorów pragnących posługiwać na rekolekcjach. Nowością będzie pierwszy i na razie jedyny turnus w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Starszych ministrantów zainteresowanych powołaniem kapłańskim, szczególnie tam zapraszamy.
przejdź2014-04-04 19:55 umieścił: Piotr P
Dekanalny Dzień Skupienia
Wielki Post obfituje w ministranckie Wielkopostne Dni Skupienia. Jeden z ostatnich odbył się 29 marca 2014 w imielińskiej parafii dla ministrantów dekanatu Lędziny. Wzięło w nim udział wielu uczestników. A jak było możemy zobaczyć na zdjęciach, które znajdziemy w rozwinięciu newsa :)
przejdź2014-04-02 08:20 umieścił: Piotr P
Dzień otwarty w Seminarium Duchownym!
Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne zaprasza młodzieńców zainteresowanych poznaniem seminaryjnego życia na Dzień Otwarty, który odbędzie się w Niedzielę Palmową 13 kwietnia 2014 roku.
przejdź2014-03-27 18:42 umieścił: Piotr P
Informacje dla tegorocznych kandydatów na animatorów
Rekolekcje dla kandydatów na animatorów odbędą się w dniach od 28 do 30 marca br. w Katowicach Bogucicach. Recepcja będzie czynna od 15.30 do 17.00. W tym czasie będzie możliwość zakwaterowania. O godz. 17.00 rozpoczęcie rekolekcji, a zakończenie w niedzielę ok. 14.00.
przejdź2014-03-27 08:09 umieścił: Piotr P
Finał Archidiecezjalnego Turnieju Ministrantów w piłce nożnej
  Bardzo serdecznie dziękujemy ks. Piotrowi Kędziorowi za koordynację rozgrywek diecezjalnych oraz przeprowadzenie turnieju dla najstarszych ministrantów w  Tychach. Jak zawsze wykazał się wielką dyspozycyjnością i pomysłowością. Jego wielkie zaangażowanie przyczyniło się do sprawnego rozegrania turnieju i wyłonienia zwycięzców! W rozwinięciu newsa relacja z tego wydarzenia
przejdź2014-03-25 09:52 umieścił: Piotr P
200 ministrantów na boiskach mikołowskiego AKS
21 drużyn, z całej archidiecezji katowickiej, uczestniczyło 22 marca b.r., w finałowym turnieju piłki nożnej ministrantów. Mikołów gościł zawodników w kategorii gimnazjalnej. Pan Bóg podarował piękną pogodę. Mecze były rozgrywane na czterech boiskach jednocześnie.
przejdź2014-03-25 09:47 umieścił: Piotr P
Zapisy na Rekolekcje wakacyjne wkrótce!
Zapisy internetowe na wakacyjne rekolekcje ministranckie rozpoczniemy w najbliższym czasie. Czasami otaczająca rzeczywistość płata nam figle i to co wydaje się proste okazuje się takim nie być. Z przyczyn technicznych chwilowo wstrzymujemy się z zapisami. Prosimy o cierpliwość.  Wszystkich zainteresowanych zarazem informujemy, że zostały dodane dodatkowe turnusy, by wszyscy chętni mogli pojechać na wymarzone wakacje. Księży Opiekunów, Rodziców i Animatorów za utrudnienia serdecznie przepraszamy!   zobacz więcej2014-03-22 09:39 umieścił: Piotr P
Ministranci z Radzionkowa mistrzami w rozgrywkach dla najmłodszych!
Emocje piłkarskie najmłodszej grupy już za nami! Mamy zwycięzców turnieju archidiecezjalnego w kategorii szkoły podstawowej! Pierwsze miejsce zdobyli ministranci z parafii Św. Wojciecha z Radzionkowa. A oto ministranci, którzy wywalczyli zwycięstwo: Tomasz Szołtysik, Rafał Deptała, Rafał Dolibóg, Wojciech Dolibóg, Piotr Pilarski, Marcin Pietryga, Szymon Sznober, Błażej Purgoł. Opiekunem grupy jest ks. Andrzej Trzeciak.
Drugie miejsce zdobyli ministranci z Chełmu Śląskiego z Parafii Trójcu Przenajświętszej, a trzecie miejsce ministranci z Parafii Chrystusa Króla z Golejowa! Przyznano także wyróżnienia indywidualne w kategorii: Najskuteczniejszy Strzelec - Rafał Deptała (Radzionków), Najlepszy Bramkarz - Piotr Szołtysik (Radzionków) i Najlepszy Zawodnik - Mateusz Kijwski (Chełm Śląski). Serdecznie dziękujemy Wszystkim zawodnikom za piękną sportową rywalizację, a księżom opiekunom za zagrzewanie do walki i pomoc w dotarciu na miejsce. Mecz w Piekarach Śląskich nie mógłby się odbyć, gdyby nie zaangażowanie i serce ks. Grzegorza Śmiecińskiego, który po raz kolejny, w sposób perfekcyjny, zajął się organizacją turnieju dla najmłodszych ministrantów! Z serca mu dziękujemy! Poniżej możemy zapoznać się ze zdjęciami i relacją z "Gościa Niedzielnego" przygotowaną przez ks. Pawła Łazarskiego KLIK, a także wzmianka na stronach MOSiR-u z Piekar Śląskich KLIK.
zobacz więcej
przejdź2014-03-18 21:38 umieścił: Michał R.
16:03: Urodziny webmastera
Dziś kolejny raz cyfrę w liczbie oznaczającej wiek zmienia webmaster naszej strony - Paweł Kabis. Pawłowi życzymy nieustającego zapału do pracy, rozsądku w podejmowanych decyzjach i cierpliwości do współpracowników. Żyj nam sto lat!
2014-03-16 11:27 umieścił: Tomasz A.
Konkurs na najlepszą stronę internetową ministrantów
  Ministrantów naszej diecezji, tworzących strony internetowe służby liturgicznej, zapraszamy do udziału w konkursie na najbardziej funkcjonalną i estetyczną stronę www. Przedstawiamy regulamin oraz czekające wspaniałe nagrody.  Na zgłoszenia stron czekamy do 1 czerwca br. Zgłoszenia przesyłamy na adres archidiecezjalnego duszpasterza ministrantów Ks. Cezariusza Wali            cezariusz.wala@archidiecezja.katowice.pl    Serdecznie zapraszamy do udziału.   zobacz więcejprzejdź2014-03-15 23:16 umieścił: Piotr P
Legitymacje ministrantów
Na naszej stronie zostało umożliwione zamawianie plastikowych legitymacji ministranckich w formacie kart kredytowych. Klikając na baner legitymacji, znajdziemy formularz zamówień, najważniejsze informacje oraz najczęściej zadawane pytania.  Wypada, aby zamówieniami zajęli się animatorzy, we współpracy z księżmi opiekunami. Należy pozbierać stosowne dane i posiadać legitymacyjne zdjęcia ministrantów w strojach liturgicznych w formacie JPG.  Po przesłaniu wszystkich zamówień, kontaktujemy się z duszpasterzem ministrantów naszej archidiecezji, w celu uregulowania należności i zatwierdzeniu zamówień. Legitymacje zostaną przesłane w przeciągu kilku dni na wskazany w zgłoszeniu adres.   zobacz więcej2014-03-15 23:08 umieścił: Piotr P
15.03: urodziny Tomasza Adamskiego
Dziś swoje kolejne urodzy obchodzi redaktor naczelny strony, Tomasz Adamski. Życzymy mu wielu sił w prowadzeniu strony, jak również wytrwałosci w służbie przy ołtarzu!
2014-03-15 20:21 umieścił: Piotr L.
Święcenia diakonatu i spotkanie z ks. Arcybiskupem
Serdecznie zapraszamy służbę liturgiczną na uroczystość święceń diakonatu 15 marca o godz. 10.00 do Parafii Matki Bożej Różańcowej w Święto- chłowicach, Chropaczowie (ul. Armii Ludowej 11). Po Mszy świętej przewidziano spotkanie ministrantów z ks. Arcybiskupem. Na spotkanie wraz z księżmi opiekunami, szczególnie zaproszeni są ministranci pobliskich dekanatów: Piekar Śląskich, Siemianowic Śląskich, Chorzowa, Katowic - Załęża, Kochłowic, Rudy Śląskiej i Świętochłowic. zobacz więcej2014-03-14 16:29 umieścił: Michał R.
Intencje na marzec
W miesiącu marcu w naszych intencjach modlitewnych pamię- tajmy szczególnie o wspólnotach ministranckich z naszej diecezji oraz módlmy się o dobre owoce rekolekcji wielkopostnych. Ministrantom polecamy świadectwo Sebastiana Weihraucha jednego z animatorów naszej archidiecezji opublikowane na stronie "Gościa Niedzielnego" napisane po tegorocznej zimówce Diakonii Modlitwy DMAK.
http://gosc.pl/doc/1897108.Wstan
http://www.ministranci-bogucice.pl/index.html?site=gal&id=123  
zobacz więcej
2014-03-12 19:11 umieścił: Piotr P
Lista osób dopuszczonych do uroczystości ustanowienia
Z radością przedstawiamy listę kandydatów do tegorocznej uroczystości ustanowienia nowych animatorów. Już 14 czerwca br. otrzymają krzyże i rozpoczną swoją posługę. 
przejdź2014-03-11 19:35 umieścił: Piotr P
Plurimos annos!
Marzec miesiącem urodzinowym w Redakcji. Dziś kolejną cyferkę w rubryce: wiek zmienia nasz serdeczny Kolega, Artur Sroga. Arturowi życzymy dużo zdrowia, cierpliwości i wytrwałości w dążeniu do celu. Niech Pan Bóg błogosławi!
2014-03-10 09:12 umieścił: Tomasz A.
III Olimpiada Liturgiczna
W informatorze ministranckim znaleźliśmy podstawowe informacje na temat Olimpiady Liturgicznej organizowanej przez Duszpasterstwo Ministrantów naszej Archidiecezji, pod tytułem: "Świadectwo niezmienionej wiary". Podajemy najważniejsze i zaktualizowane informacje związane z konkursem.
przejdź2014-03-09 19:30 umieścił: Michał R.
Rozgrywki sportowe - Szkoła ponadgimnazjalna
Rozgrywki sportowe - Szkoła ponadgimnazjalna
Po szkole podstawowej i gimnazjalnej przyszedł czas, by przedstawić najważniejsze wiadomości dla najstarszej grupy biorącej udział w sportowych zmaganiach, czyli ministrantów ze szkół ponadgimnazjalnych. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i harmonogramem tyskiego turnieju organizowanego przez ks. Piotra Kedziora.
przejdź2014-03-07 15:14 umieścił: Piotr P
Regulamin i..."turniejowa drabinka"
Archidiecezjalne rozgrywki piłkarskie już coraz bliżej. Prezentujemy regulamin i tzw. ?turniejową drabinkę? dotyczącą drużyn z Gimnazjum, grających w Mikołowie 22 marca br. Do zgłoszonych parafii zostały rozesłane e-maile z najważniejszymi wiadomościami. W sprawach turnieju gimnazjalistów możemy kontaktować się z ks. Leszkiem Czerneckim z parafii św. Wojciecha w Mikołowie.
przejdź2014-03-07 15:00 umieścił: Piotr P
Sportowe rozgrywki archidiecezjalne
Przygotowujemy się do sportowych rozgrywek archidiecezjalnych. Przedstawiamy najważniejsze informację związane ze sportowymi zmaganiami, które dotyczą szkoły podstawowej. Najmłodsi uczestnicy spotykają się na swoim turnieju w Piekarach Śląskich już 15 marca br. Zapraszamy do lektury regulaminu i harmonogramu. Harmonogram
przejdź2014-03-06 21:35 umieścił: Michał R.
Harmonogram wydarzeń Duszpasterstwa Ministrantów Archidiecezji Katowickiej
Jak łatwo zauważyć w Duszpasterstwie Ministrantów naszej Archidiecezji ciągle coś się dzieje. Dlatego przedstawiamy Wam zebrane najważniejsze wydarzenia z życia służby liturgicznej, ułożone według dat. Zestawienie to, może ułatwić poruszanie się w gąszczu wydarzeń i spraw do załatwienia w parafiach, dekanatach i diecezji.
przejdź2014-02-28 19:11 umieścił: Piotr P
Zgłoszenia do Turnieju Ministrantów w piłce nożnej
Drodzy Ministranci! Informujemy, że zamknięte zostały listy drużyn zgłaszanych do Archidiecezjal- nego Turnieju Ministrantów w piłce nożnej. Publikujemy zarejestro- wane drużyny .Organizatorzy przygotowują dokładne regulaminy i tabele rozgrywek. Wszystko zostanie przekazane Dekanalnym Opiekunom na spotkaniu 1 marca i wysłane na podane w zgłoszeniu e-maile. Ciągle pozostaje aktualny adres kontaktowy: ministranci@spoko.pl Ze względów organizacyjnych prosimy, aby każda drużyna do 1 marca podała liczbę grających ministrantów. zobacz więcejprzejdź2014-02-24 10:24 umieścił: Piotr P
Chrześcijański bal dla singli
Ośrodek Profilaktyczno-Szkolenio -wy im. ks. Franciszka Blach- nickiego w Katowicach zaprasza na Chrześcijański Bal dla Singli! Inicjatywa zrodziła się wśród uczestników kilku wspólnot chrześcijanskich na terenie Śląska, działających przy parafiach naszej diecezji.
przejdź2014-02-14 23:53 umieścił: Piotr P
Kurs dla kierowników i wychowawców kolonii
Zapraszamy Księży, Kleryków i Animatorów do udziału w kolejnych Kursach dla kierowników, wychowawców kolonii i obozów organizowanych 
przez Duszpasterstwo Ministrantów Archidiecezji Katowickiej.
przejdź2014-02-13 15:58 umieścił: Piotr P
Intencje na miesiąc luty dla Diakonii Modlitwy
Wszystkim ministrantom, którzy należą do Diakonii Modlitwy podajemy kolejne intencje na ten miesiąc. Naszą refleksją ogarnijmy naszego księdza arcybiskupa Wiktora Skworca oraz osoby zaangażowane w II Synod Archidiecezji Katowickiej. Niech świtało Ducha Świętego towarzyszy im w codzienności, by dobrze służyli Kościołowi katowickiemu.  Osoby należące do Diakonii Modlitwy będą miały okazję już wkrótce wspólnotowo pomodlić się w tych i innych intencjach w Bielsku Lipniku na wyczekiwanej i opisywanej wcześniej zimówce. zobacz więcej2014-02-11 09:54 umieścił: Piotr P
Weryfikacja kandydatów na animatorów
Kandydatów na animatorów, z kursu wiosna 2013 (część południowa i północna) - po rocznym okresie próby - zapraszamy na weryfikację, która odbędzie się 1 marca 2014 r. o godz. 14.00 w Parafii św. Szczepana w Katowicach Bogucicach (ul. Markiefki 89, 40-211 Katowice).  
przejdź2014-02-10 08:29 umieścił: Piotr P
Archidiecezjalne Rozgrywki Sportowe
Odpowiadając na liczne prośby z diecezji, zgodnie z informacjami umieszczonymi w informatorach ministranckich (umieszczony w formacie PDF. na naszej stronie i dostarczonymi na parafie), dzisiaj  w niedzielę 9 lutego, mija ostateczny termin zgłoszeń drużyn do uczestnictwa w finale rozgrywek archidiecezjalnych.
przejdź2014-02-09 11:53 umieścił: Piotr P
Spotkanie dekanalnych duszpasterzy ministrantów
Dekanalnych Duszpasterzy Mini- strantów zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 1 marca 2014 r. o godz. 11.30 w parafii św. Szczepana w Katowicach Bogucicach, ul. Markiefki 89.
przejdź2014-02-08 10:46 umieścił: Piotr P
Spotkanie podsumowujące prowadzących po ubiegłorocznych rekolekcjach
Księży, Diakonów i Akolitów prowadzących ubiegłoroczne Rekolekcje wakacyjne serdecznie zapraszamy na podsumowanie ministranckich rekolekcji 23 lutego o godz. 19.00 do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Chcemy zastanowić się nad kontynuacją wypracowanych dobrych wzorców i szukać rozwiązań dla spraw mniej udanych. Wszystko ku większej Bożej chwale i pożytkowi ministrantów 
2014-02-08 10:37 umieścił: Piotr P


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 rok 2005 rok 2004

© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl