jesteś tu: Duszpasterstwo Ministrantów > Uroczystości, święta i okresy lit.

Dopowiedzenia do części radosnej różańca świętego

metody dominikanów francuskich

Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus...

Tajemnica I: Zwiastowanie
 1. Który wypełnił oczekiwanie ludzkości przychodząc, aby ją zbawić.
 2. Który przez swego Anioła objawił Tobie plan zbawienia człowieka i zaprosił Cię do udziału w nim.
 3. Który uzdolnił Cię do wyrażenia zgody na propozycję, abyś stała się Matką Zbawiciela.
 4. Który sprawił, że stałaś się wypełnieniem znaku danego w proroctwie Izajasza: "Oto Panna pocznie i porodzi Syna i nazwie Go imieniem Emmanuel".
 5. Który mógł przyjść do człowieka, bo Ty w imieniu całej ludzkości otworzyłaś się na Jego przyjście.
 6. Którego przyjęłaś przez miłość w postawie oddania i służby.
 7. Który chce, abyśmy naśladowali Ciebie, przyjmując Go swoim: "Tak - niech mi się stanie według słowa Twego".
 8. Który przychodzi do nas w słowie, sakramencie i naszych braciach.
 9. Który w tajemnicy Eucharystii spełnia oczekiwanie wybawienia z mocy zła i grzechu.
 10. Który chce, abyśmy trwali w postawie sług oczekujących powrotu swego Pana.
...Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Tajemnica II: Nawiedzenie
 1. Który chciał, abyś swojej krewnej Elżbiecie zaniosła wiadomość o rychłym Jego przyjściu.
 2. Który w Elżbiecie napełnionej Duchem Świętym pozwolił w Tobie rozpoznać Matkę Zbawiciela świata.
 3. Który św. Janowi Chrzcicielowi zlecił misję przygotowania "dróg pańskich".
 4. Za którego przyjście dziękowałaś słowami Magnificat.
 5. Który uczynił Ci wielkie rzeczy.
 6. Który w Magnificat pozwolił Ci wyśpiewać hymn wdzięczności za dzieło zbawienia.
 7. Który przez Ciebie uczynił i dla nas wielkie rzeczy.
 8. Który chce, abyśmy wraz z Tobą dziękowali za dzieło zbawienia.
 9. Który w tajemnicy Eucharystii włącza nas w swoje dziękczynienie Ojcu za dzieło zbawienia.
 10. Który chce, aby całe nasze życie było dziękczynieniem.
...Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Tajemnica III: Narodzenie
 1. Który był utęsknieniem Patriarchów, oczekiwaniem narodów, umiłowaniem Ojca Przedwiecznego.
 2. Którego przyjście zajaśniało jak światło w ciemności grzechu i śmierci.
 3. Którzy przychodzi do nas jako Wybawiciel.
 4. Który wybawia swój lud od grzechu.
 5. Przez którego przyjście zostały wstrząśnięte moce ciemności.
 6. Przez którego przyjście objawiła się nam nieskończona miłość Boga.
 7. Który był posłany, by nas uzdolnić do oddania się Ojcu w odpowiedzi na Jego miłość.
 8. Który przyszedł, aby dać nam udział w Bożym synostwie.
 9. Którego tajemnica Emanuela przedłuża siew Eucharystii.
 10. Który chce, abyśmy razem z Tobą trwali w rozważaniu tajemnicy jego miłości.
...Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Tajemnica IV: Ofiarowanie w świątyni
 1. Którego Symeon rozpoznał w Dzieciątku.
 2. Który był oczekiwaniem życia Symeona.
 3. Który był nadzieją i wypełnieniem życia Symeona.
 4. Którego Symeona; natchniony Duchem Świętym nazywa "światłością na oświecenie pogan i chwałą ludu izraelskiego".
 5. Który w świątyni objawił się Annie prorokini jako oczekiwany Mesjasz.
 6. Który nazwał siebie Światłością świata.
 7. Który przyszedł po to, by stać się Ofiarą.
 8. Który Ciebie jako pierwszą z ludzi wezwał do współofiarowania.
 9. Który ofiaruje siebie Ojcu za nas, jako Ofiara doskonała w codziennej Mszy świętej.
 10. Który pragnie, abyśmy włączyli w jego ofiarę.
...Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Tajemnica V: Znalezienie w świątyni
 1. Który w świątyni jerozolimskiej wyjaśniał uczonym i prorokom o przyjściu Zbawiciela.
 2. Który przyszedł na ziemię, aby wypełnić wolę Ojca.
 3. Który zatroskanej Matce powiedział: "Czyż nie wiecie, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?".
 4. Który zgodnie z wolą Ojca przyszedł szukać i zbawiać to, co zginęło.
 5. Który przyszedł, aby wyrwać nas z ciemności i wprowadzić do światła swojej chwały.
 6. Który poucza nas o drogach zbawienia.
 7. Który każe nam mocno trwać w swojej nauce o Odkupieniu.
 8. Który misję nauczania o drogach zbawienia zlecił kapłanom swego Kościoła.
 9. Którego i my znajdujemy w świątyni, w słowie i sakramencie.
 10. Który chce, abyśmy szli za Nim drogą powołania do pełnienia woli Ojca.
...Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Chwała Ojcu...

O mój Jezu...
przyg. Piotr Lewandowski

© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl