jesteś tu: Duszpasterstwo Ministrantów > Liturgia

Czytania na cały rok 2006

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

Data Dz. tyg. Czytania
01 I Nd Lb 6, 22-27; Ga 4,4-7; Łk 2,16-21
02 I Pn 1 J 2,22-28; J 1,19-28
03 I Wt 1 J 2,29-3,6; J 1,29-34
04 I Śr 1 J 3,7-10; J 1,35-42
05 I Czw 1 J 3,11-21; J 1,43-51
06 I Pt Iz 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12
07 I Sb 1 J 3,22-4,6; Mt 4,12-17.23-25
08 I Nd Iz 42,1-4.6-7; Dz 10,34-38; Mk 1,6b-11
09 I Pn 1 Sm 1,1-8; Mk 1,14-20
10 I Wt 1 Sm 1,9-20; Mk 1,21-28
11 I Śr 1 Sm 3,1-10.19-20; Mk 1,29-39
12 I Czw 1 Sm 4,1-11; Mk 1,40-45
13 I Pt 1 Sm 8,4-7.10-22a; Mk 2,1-12
14 I Sb 1 Sm 9,1-4.17-19;10,1a; Mk 2,13-17
15 I Nd 1 Sm 3,3b-10.19; 1 Kor 6,13c-15a.17-20; J 1,35-42
16 I Pn 1 Sm 15,16-23, Mk 2,18-22
17 I Wt 1 Sm 16,1-13; Mk 2,23-28
18 I Śr 1 Sm 17,32-33.37.40-51; Mk 3,1-6
19 I Czw 1 Sm 18,6-9;19,1-7; Mk 3,7-12
20 I Pt 1 Sm 24,3-21; Mk 3,13-19
21 I Sb 2 Sm 1,1-4.11-12.19.23-27; Mk 3,20-21
22 I Nd Jon 3,1-5.10; 1 Kor 7,29-31; Mk 1,14-20
23 I Pn 2 Sm 5,1-7.10; Mk 3,22-30
24 I Wt 2 Sm 6,12b-15.17-19; Mk 3,31-35
25 I Śr Dz 22,3-16 (Dz 9,1-22); Mk 16,15-18 (tom VI)
26 I Czw 2 Tm 1,1-8 (Tt 1,1-5); Łk 10,1-9 (tom VI)
27 I Pt 2 Sm 11,1-4a.5-10a.13-17.27c; Mk 4,26-34
28 I Sb 2 Sm 12,1-7a; Mk 4,35-41
29 I Nd Pwt 18,15-20; 1 Kor 7,32-35; Mk 1,21-28
30 I Pn 2 Sm 15,13-14.30;16,5-13a; Mk 5,1-20
31 I Wt 2 Sm 18,9-10.14b.24-25a.31-19,3; Mk 5,21-43
01 II Śr 2 Sm 24,2.9-17; Mk 6,1-6
02 II Czw Ml 3,1-4 (Hbr 2,14-18); Łk 2,22-40 (Łk 2,22-32) (tom VI)
03 II Pt Syr 47,2-11; Mk 6,14-29
04 II Sb 1 Krl 3,4-13; Mk 6,30-34
05 II Nd Job 7,1-4.6-7; 1 Kor 9,16-19.22-23; Mk 1,29-39
06 II Pn 1 Krl 8,1-7.9-13; Mk 6,53-56 (Ga 2,19-20; Mt 28,16-20 - tom VI)
07 II Wt 1 Krl 8,22-23.27-30; Mk 7,1-13
08 II Śr 1 Krl 10,1-10; Mk 7,14-23
09 II Czw 1 Krl 11,4-13; Mk 7,24-30
10 II Pt 1 Krl 11,29-32;12,19; Mk 7,31-37
11 II Sb 1 Krl 12,26-32;13,33-34; Mk 8,1-10
12 II Nd Kpł 13,1-2.45-46; 1 Kor 10,31-11,1 Mk 1,40-45
13 II Pn Jk 1,1-11; Mk 8,11-13
14 II Wt Dz 13,46-49; Łk 10,1-9  (tom VI)
15 II Śr Jk 1,19-27; Mk 8,22-26
16 II Czw Jk 2,1-9; Mk 8,27-33
17 II Pt Jk 2,1-9; Mk 8,27-33
18 II Sb Jk 3,1-10; Mk 9,2-13
19 II Nd Iz 43,18-19.21-22.24b-25; 2 Kor 1,18-22; Mk 2,1-12
20 II Pn Jk 3,13-18; Mk 9,14-29
21 II Wt Jk 4,1-10; Mk 9,30-37
22 II Śr 1 P 5,1-4; Mt 16,13-19 (tom VI)
23 II Czw Jk 5,1-6; Mk 9,41-50
24 II Pt Jk 5,9-12; Mk 10,1-12
25 II Sb Jk 5,13-20; Mk 10,13-16
26 II Nd Oz 2,16.17b.21-22; 2 Kor 3,1b-6; Mk 2,18-22
27 II Pn 1 P 1,3-9; Mk 10,17-27
28 II Wt 1 P 1,10-16; Mk 10,28-31
01 III Śr Jl 2,12-18; 2 Kor 5,20-6,3; Mt 6,1-6.16-18
02 III Czw Pwt 30,15-20; Łk 9,22-25
03 III Pt Iz 58,1-9; Mt 9,14-15
04 III Sb Syr 51,13-20 (Flp 3,8-14); Łk 12,35-40 (tom VI)
05 III Nd Rdz 9,8-15; 1 P 3,18-22; Mk 1,12-15
06 III Pn Kpł 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46
07 III Wt Iz 55,10-11; Mt 6,7-15
08 III Śr Jon 3,1-10; Łk 11,29-32
09 III Czw Est (Wlg) 14,1.3-5.12-14; Mt 7,7-12
10 III Pt Ez 18,21-28; Mt 5,20-26
11 III Sb Pwt 26,16-19; Mt 5,43-48
12 III Nd Rdz 22,1-2.9-12.15-18; Rz 8,31b-34; Mk 9,2-10
13 III Pn Dn 9,4b-10; Łk 6,36-38
14 III Wt Iz 1,10.16-20; Mt 23,1-12
15 III Śr Jr 18,18-20; Mt 20,17-28
16 III Czw Jr 17,5-10; Łk 16,19-31
17 III Pt Rdz 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46
18 III Sb Mi 7,14-15.18-20; Łk 15,1-3.11-32
19 III Nd Wj 20,1-17 (Wj 20,1-3.7-8.12-17); 1 Kor 1,22-25; J 2,13-25
20 III Pn 2 Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rz 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a (Łk 2,41-51a) (tom VI)
21 III Wt Dn 3,25.34-43; Mt 18,21-35
22 III Śr Pwt 4,1.5-9; Mt 5,17-19
23 III Czw Jr 7,23-28; Łk 11,14-23
24 III Pt Oz 14,2-10; Mk 12,28b-34
25 III Sb Iz 7,10-14; Hbr 10,4-10; Łk 1,26-38  (tom VI)
26 III Nd 2 Krn 36,14-16,19-23; Ef 2,4-10; J 3,14-21
27 III Pn Iz 65,17-21; J 4,43-54
28 III Wt Ez 47,1-9.12; J 5,1-3a.5-16
29 III Śr Iz 49,8-15; J 5,17-30
30 III Czw Wj 32,7-14; J 5,31-47
31 III Pt Mdr 2,1a.12-22; J 7,1-2.10.25-30
01 IV Sb Jr 11,18-20; J 7,40-53
02 IV Nd Jr 31,31-34; Hbr 5,7-9; J 12,20-33
03 IV Pn Dn 13,41-62; J 8,1-11
04 IV Wt Lb 21,4-9; J 8,21-30
05 IV Śr Dn 3,14-20.91-92.95; J 8,31-42
06 IV Czw Rdz 17,3-9; J 8,51-59
07 IV Pt Jr 20,10-13; J 10,31-42
08 IV Sb Ez 37,21-28; J 11,45-57
09 IV Nd przed procesją: Mk 11,1-10 (J 12,12-16);
po procesji: Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Mk 14,1-15,47 (Mk 15,1-39)
10 IV Pn Iz 42,1-7; J 12,1-11
11 IV Wt Iz 49,1-6; J 13,21-33.36-38
12 IV Śr Iz 50,4-9a; Mt 26,14-25
13 IV Czw Msza św. Krzyżma Świętego: Iz 61,1-3a.6a.8b-9; Ap 1,4-8; Łk 4,16-21
Msza Wieczerzy Pańskiej: Wj 12,1-8.11-14; 1 Kor 11,23-26; J 13,1-15
14 IV Pt Iz 52,13-53,12; Hbr 4,14-16;5,7-9; J 18,1-19,42
15 IV Sb  
16 IV Nd Wigilia Paschalna w Wielką Noc: Wj 14,15-15,1 i przynajmniej dwa inne ze Starego Testamentu, Rz 6,3-11; Mk 16,1-8
Msza w dzień: Dz 10,34a.37-43; Kol 3,1-4 (1 Kor 5,6b-8); obowiązkowa sekwencja; J20,1-9 (Mk 16,1-8); w czasie Mszy św. wieczornej można odczytać Ewangelię o uczniach idących do Emaus - Łk 24,13-35
17 IV Pn Dz 2,14.22-32; sekwencja dow.; Mt 28,8-15
18 IV Wt Dz 2,36-41; sekwencja dow.; J 20,11-18
19 IV Śr Dz 3,1-10; sekwencja dow.; Łk 24,13-35
20 IV Czw Dz 3,11-26; sekwencja dow.; Łk 24,35-48
21 IV Pt Dz 4,1-12; sekwencja dow.; J 21,1-14
22 IV Sb/td> Dz 4,13-21; sekwencja dow.; Mk 16,9-15
23 IV Nd Dz 4,32-35; 1J 5,1-6; J 20,19-31
24 IV Pn Dz 1,3-8; Flp 1,20c-30; J 12,24-26 (tom VI)
25 IV Wt 1 P 5,5b-14; Mk 16,15-20 (tom VI)
26 IV Śr Dz 5,17-26; J 3,16-21
27 IV Czw Dz 5,27-33; J 3,31-36
28 IV Pt Dz 5,34-42; J 6,1-15
29 IV Sb 1 J 1,5-2,2; Mt 11,25-30 (tom VI)
30 IV Nd Dz 3,13-15.17-19; 1 J 2,1-5a; Łk 24,35-48
01 V Pn Kol 3,14-15.17.23-24; Mt 13,54-58 (tom VI)
02 V Wt Dz 7,51-59;8,1; J 6,30-35 (1 J 5,1-5; Mt 10,22-25a (tom VI)
03 V Śr Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab; Kol 1,12-16; J 19,25-27 (tom VI)
04 V Czw Dz 8,26-40; J 6,44-51 (2 Tm 2,1-13; Mt 10,28-33 - tom VI)
05 V Pt Dz 9,1-20; J 6,52-59
06 V Sb 1 Kor 15,1-8; J 14,6-14 (tom VI)
07 V Nd Dz 4,8-12; 1 J 3,1-2; J 10,11-18
08 V Pn Dz 20,17-18a.28-32.36; Rz 8,31b-39; J 10,11-16 (tom VI)
09 V Wt Dz 11,19-26; J 10,22-30
10 V Śr Dz 13,13-25; J 13,16-20
11 V Czw Dz 13,13-25; J 13,16-20
12 V Pt Dz 13,26-33; J 14,1-6
13 V Sb Dz 13,44-52; J 14,7-14
14 V Nd Dz 9,26-31; 1 J 3,18-24; J 15,1-8
15 V Pn Dz 14,5-18; J 14,21-26
16 V Wt Ap 12,10-12a (1 Kor 1,10-13.17-18); J 17,20-26 (tom VI)
17 V Śr Dz 15,1-6; J 15,1-8
18 V Czw Dz 15,7-21; J 15,9-11
19 V Pt Dz 15,22-31; J 15,12-17
20 V Sb Dz 16,1-10; J 15,18-21
21 V Nd Dz 10,25-26.34-35.44-48; 1 J 4,7-10; J 15,9-17
22 V Pn Dz 16,11-15; J 15,26-16,4a
23 V Wt Dz 16,22-34; J 16,5-11
24 V Śr Dz 17,15.22-18,1; J 16,12-15
25 V Czw Dz 18,1-8; J 16,16-20
26 V Pt Dz 18,9-18; J 16,20-23a
27 V Sb Dz 18,23-28; J 16,23b-28
28 V Nd Dz 1,1-11; Ef 1,17-23; Mk 16,15-20
29 V Pn Dz 19,1-8; J 16,29-33
30 V Wt Dz 20,17-27; J 17,1-11a
31 V Śr Rz 12,9-16b; Łk 1,39-56 (tom VI)
01 VI Czw Dz 22,30;23,6-11; J 17,20-26
02 VI Pt Dz 25,13-21; J 21,15-19
03 VI Sb Rdz 11,1-9 (Wj 19,3-8a.16-20b) (Ez 37,1-14) (Jl 3,1-5); Rz 8,22-27; J 7,37-39
04 VI Nd Dz 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7.12-13; sekwencja obow.; J 20,19-23
05 VI Pn Rdz 3,9-15.20 (Dz 1,12-14); J 2,1-11 (J 19,25-27) - tom VI
06 VI Wt 2 P 3,12-15a.17-18; Mk 12,13-17
07 VI Śr 2 Tm 1,1-3.6-12; Mk 12,18-27
08 VI Czw 2 Tm 2,8-15; Mk 12,28b-34
09 VI Pt 2 Tm 3,10-17; Mk 12,35-37
10 VI Sb 2 Tm 4,1-8; M 12,38-44 [1 Kor 12,31-13,13; Mt 16,24-27 (tom VI)]
11 VI Nd Pwt 4,32-34.39-40; Rz 8,14-17; Mt 28,16-20 (tom III, s.379)
12 VI Pn 1 Krl 17,1-6; Mt 5,1-12
13 VI Wt 1 Krl 17,7-16; Mt 5,13-16
14 VI Śr 1 Krl 18,20-39; Mt 5,17-19
15 VI Czw Wj 24,3-8; Hbr 9,11-15; Mk 14,12-16.22-26 (tom III, s. 388)
16 VI Pt 1 Krl 19,9a11-16; Mt 5,27-32
17 VI Sb 1 Krl 19,19-21; Mt 5,33-37 (Iż 58,6-11 lub 1 Kor 1,26-31; Mk 10,17-30 - tom VI)
18 VI Nd Ez 17,22-24; 2 Kor 5,6-10; Mk 4,26-34
19 VI Pn 2 Krn 18,3-8.12-17.22; Mt 5,38-42
20 VI Wt 2 Krn 18,25-31a.33-34; Mt 5,43-48
21 VI Śr 2 Krl 2,1.6-14; Mt 6,1-6.16-18
22 VI Czw Syr 48,1-14; Mt 6,7-15
23 VI Pt Oz 11,1.3-4.8c-9; Ef 3,8-12.14-19; J 19,31-37 (tom III, s. 397)
Msza w wigilię urocz. narodzenia św. Jan Chrzciciela: Jr 1,4-10; 1 P 1,8-12; Łk 1,5-17 (tom VI)
24 VI Sb Iz 49,1-6; Dz 13,22-26; Łk 1,57-66.80 (tom VI)
25 VI Nd Job 38,1.8-11; 2 Kor 5,14-17; Mk 4,35-41
26 VI Pn 2 Krl 17,5-8.13-15a.18; Mt 7,1-5
27 VI Wt Iz 10,10-14 (Ap 12,1.3-6a.10ab); J 19,25-27 (tom VI)  lub
2 Krl 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Mt 7,6.12-14
28 VI Śr 2 Krl 22,8-13;23,1-3; Mt 7,15-20 (2 Tym 2,22b-26; J 17,20-26 - tom VI)
Msza w wigilię urocz. Śś ApostołŁw Piotra i Pawła: Dz 3,1-10; Ga 1,11-20; J 21,15-19 (tom VI)
29 VI Czw Dz 12,1-11; 2 Tm 4,6-9.17-18; Mt 16,13-19 (tom VI)
30 VI Pt 2 Krl 25,1-12; Mt 8,1-4
01 VII Sb Lm 2,2.10-14.18-19; Mt 8,5-17
02 VII Nd Mdr 1,13-15;2,23-24; 2 Kor 8,7.9.13-15; Mk 5,21-43 (Mk 5,21-24.35b-43)
03 VII Pn Ef 2,19-22; J 20,24-29 (tom VI)
04 VII Wt Am 2,6-10.13-16; Mt 8,23-27
05 VII Śr Am 5,14-15.21-24; Mt 8,28-34
06 VII Czw Am 7,10-17; Mt 9,1-8 [Iz 58,6-10; J 4,34-38 (tom VI)]
07 VII Pt Am 8,4-6.9-12; Mt 9,9-13
08 VII Sb Am 9,11-15; Mt 9,14-17
09 VII Nd Ez 2,2-5; 2 Kor 12,7-10; Mk 6,1-6
10 VII Pn Oz 2,16.17b-18.21-22; Mt 9,18-26
11 VII Wt Prz 2,1-9 (Dz 4,32-35); Mt 19,27-29 (tom VI)
12 VII Śr Oz 10,1-3.7-8.12; Mt 10,1-7 [Iz 52,7-10 (1 Tes 2,26-28); J 15,9-17 (tom VI)]
13 VII Czw Oz 11,1.3-4.8c-9; Mt 10,7-15 [Syr 2,7-11; Mt 6,1.5-8 (tom VI)]
14 VII Pt Oz 14,2-10; Mt 10,16-23
15 VII Sb Iz 6,1-8; Mt 10,24-33
16 VII Nd Am 7,12-15; Ef 1,3-14 (Ef 1,3-10); Mk 6,7-13
17 VII Pn Iz 1,11-17; Mt 10,34-11,1
18 VII Wt Iz 7,1-9; Mt 11,20-24
19 VII Śr Iz 10,5-7.13-16; Mt 11,25-27
20 VII Czw Iz 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30
21 VII Pt Iz 38,1-6.21-22.7-8; Mt 12,1-8
22 VII Sb Pnp 8,6-7 (2 Kor 5,14-17); J 20,1.11-18 (tom VI)
23 VII Nd Jr 23,1-6; Ef 2,13-18; Mk 6,30-34
24 VII Pn Mi 6,1-4.6-8; Mt 12,38-42
25 VII Wt 2 Kor 4,7-15; Mt 20,20-28 (tom VI)
26 VII Śr Syr 44,1.10-15; Mt 13,16-17 (tom VI)
27 VII Czw Jr 2,1-3.7-8.12-13; Mt 13,10-17
28 VII Pt Jr 3,14-17; Mt 13,18-23
29 VII Sb 1 J 4,7-16; J 11,19-27 (Łk 10,38-42) - tom VI
30 VII Nd 2 Krl 4,42-44; Ef 4,1-6; J 6,1-15
31 VII Pn Jr 13,1-11; Mt 13,31-35
01 VIII Wt Jr 14,17-22; Mt 13,36-43 (Rz 8,1-4; Mt 5,13-19 - tom VI)
02 VIII Śr Jr 15,10.16-21; Mt 13,44-46
03 VIII Czw Jr 18,1-6; Mt 13,47-53
04 VIII Pt Jr 26,1-9; Mt 13,54-58 [Ez 3,16-21; Mt 9,35-10,1 (tom VI)]
05 VIII Sb Jr 16,11-16.24; Mt 14,1-12
06 VIII Nd Dn 7,9-10.13-14; 2 P 1,16-19; Mk 9,2-10 (tom VI)
07 VIII Pn Jr 28,1-17; Mt 14,13-21
08 VIII Wt Jr 30,1-2.12-15.18-22; Mt 14,22-36
09 VIII Śr Oz 2,16b.17b.21-22; Mt 25,1-13 (lub Mt 16,24-27) - tom VI
10 VIII Czw Mdr 3,1-9 (lub 2 Kor 9,6-10); J 12,24-26 - tom VI
11 VIII Pt Na 2,1.3;3,1-3.6-7; Mt 16,24-28
12 VIII Sb Ha 1,12-2,4; Mt 17,14-20
13 VIII Nd 1 Krl 19,4-8; Ef 4,30-5,2; J 6,41-51
14 VIII Pn Mdr 3,1-9 (1 J 3,13-16); J 15,12-16 (tom VI)
Msza w wigilę urocz. Wniebowzięcia NMP: 1 Krn 15,3-4.15-16;16,1-2; 1 Kor 15,54-57; Łk 11,27-28 (tom VI)
15 VIII Wt Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab; 1 Kor 15,20-26; Łk 1,39-56 (tom VI)
16 VIII Śr Ez 9,1-7;10,18-22; Mt 18,15-20
17 VIII Czw Iz 61,1-3a; 2 P 1,2-11; Mk 1,14-20 (tom VI)
18 VIII Pt Ez 16,59-63; Mt 19,3-12
19 VIII Sb Ez 18,1-10.13b.30,32; Mt 19,13-15
20 VIII Nd Prz 9,1-6; Ef 5,15-20; J 6,51-58
21 VIII Pn Ez 24,15-24; Mt 19,16-22 (1 Tes 2,2b-8; J 21,15-17 - tom VI)
22 VIII Wt Iz 9,1-3.5-6; Łk 1,26-28 (tom VI)
23 VIII Śr Ez 34,1-11; Mt 20,1-16a
24 VIII Czw Ap 21,9b-14; J 1,45-51 (tom VI)
25 VIII Pt Ez 37,1-14; Mt 22,34-40
26 VIII Sb Prz 8,22-35 (Iz 2,2-5); Ga 4,4-7; J 2,1-11 (tom VI)
27 VIII Nd Joz 24,1-2a.15-17.18b; Ef 5,21-32; J 6,54.60-69
28 VIII Pn 2 Tes 1,1-5.11b-12; Mt 23,1.13-22 [1 J 4,7-16; Mt 23,8-12 (tom VI)]
29 VIII Wt Jr 1,17-19; Mk 6,17-29 (tom VI)
30 VIII Śr 2 Tes 3,6-10.16-18; Mt 23,27-32
31 VIII Czw 1 Kor 1,1-9; Mt 24,42-51
01 IX Pt 1 Kor 1,17-25; Mt 25,1-13
02 IX Sb 1 Kor 1,26-31; Mt 25,14-30
03 IX Nd Pwt 4,1-2.6-8; Jk 1,17-18.21b-22.27; Mk 7,1-8.14-15.21-23
04 IX Pn 1 Kor 2,1-5; Łk 4,16-30
05 IX Wt 1 Kor 2,10b-16; Łk 4,31-37
06 IX Śr 1 Kor 3,1-9; Łk 4,38-44
07 IX Czw 1 Kor 3,18-23; Łk 5,1-11
08 IX Pt Mi 5,1-4a (Rz 8,28-30); Mt 1,1-16.18-23 (Mt 1,18-23) (tom VI)
09 IX Sb 1 Kor 4,6-15; Łk 6,1-5
10 IX Nd Iz 35,4-7a; Jk 2,1-5; Mk 7,31-37
11 IX Pn 1 Kor 5,1-8; Łk 6,6-11
12 IX Wt Syr 24,14-16.24-31; Kol 3, 12-17; Mt 12, 46-50 (Dodatek diec.)
13 IX Śr 1 Kor 7,25-31; Łk 6,20-26
14 IX Czw Lb 21,4b-9 (Flp 2,6-11); J 3,13-17 (tom VI)
15 IX Pt Hbr 5,7-9; J 19,25-27 (Łk 2,33-35) (tom VI)
16 IX Sb 1 Kor 10,14-22; Łk 6,43-49
17 IX Nd Iz 50,5-9a; Jk 2,14-18; Mk 8,27-35
18 IX Pn Mdr 4,7-15 (1 J 2,12-17); Łk 2,41-52 (tom VI)
19 IX Wt 1 Kor 12,12-14.27-31a; Łk 7,11-17
20 IX Śr 1 Kor 12,31-13,13; Łk 7,31-35
21 IX Czw Ef 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13 (tom VI)
22 IX Pt 1 Kor 15,12-20; Łk 8,1-3
23 IX Sb 1 Kor 15,35-37.42-49; Łk 8,4-15
24 IX Nd Mdr 2,12.17-20; Jk 3,16-4,3; Mk 9,30-37
25 IX Pn Prz 3,27-35; Łk 8,16-18
26 IX Wt Prz 21,1-6.10-13; Łk 8,19-21
27 IX Śr Prz 30,5-9; Łk 9,1-6 (1 Kor 1,26-31; Mt 9,35-38 - tom VI)
28 IX Czw Koh 1,2-11; Łk 9,7-9
29 IX Pt Dn 7,9-10.13-14 (Ap 12,7-12a); J 1,47-51 (tom VI)
30 IX Sb Koh 11,9-12,8; Łk 9,43b-45 (2 Tm 3,14-17; Łk 24,44-49 - tom VI)
01 X Nd Lb 11,25-29; Jk 5,1-6; Mk 9,38-43.45.47-48
02 X Pn Wj 23, 20-23; Mt 18, 1-5.10 (tom VI)
03 X Wt Job 3,1-3.11-17.20-23; Łk 9,51-56
04 X Śr Job 9,1-12.14-16; Łk 9,57-62 (Ga 6,14-18; Mt 11,25-30 - tom VI)
05 X Czw Job 19,21-27; Łk 10,1-12
06 X Pt Job 38,1.12-21;40,3-5; Łk 10,13-16
07 X Sb Dz 1,12-14; Łk 1,26-38 (tom VI)
08 X Nd Rdz 2,18-24; Hbr 2,9-11; Mk 10,2-16 (Mk 10,2-12)
09 X Pn Ga 1,6-12; Łk 10,25-37 (Syr 39,1-3.4c-11; Mt 25,14-23 - tom VI)
10 X Wt Ga 1,13-24; Łk 10,38-42
11 X Śr Ga 2,1-2.7; Łk 11,1-4
12 X Czw Ga 3,1-5; Łk 11,5-13
13 X Pt Ga 3,7-14; Łk 11,15-26 [Iż 61,1-3a (lub 2 Kor 4,7-15); J 15,1-8 - tom VI]
14 X Sb Ga 3,22-29; Łk 11,27-28
15 X Nd Mdr 7,7-11; Hbr 4,12-13; Mk 10,17-30 (Mk 10,17-27)
16 X Pn Prz 31,10-13.19-20.30-31; 1 Tm 5,3-10; Mk 3, 31-35 (tom VI)
17 X Wt Ga 5,1-6; Łk 11,37-41 [Flp 3,17-4,1; J 12,24-26 - tom VI]
18 X Śr 2 Tm 4,9-17a; Łk 10,1-9 (tom VI)
19 X Czw Ef 1,1-10; Łk 11,47-54
20 X Pt Ef 1,11-14; Łk 12,1-7 (Syr 3,30-4,10 albo Jk 2,14-17; Mt 25,31-40 - tom VI)
21 X Sb Ef 1,15-23; Łk 12,8-12
22 X Nd Iz 53,10-11; Hbr 4,14-16; Mk 10,35-45 (Mk 10,42-45)
23 X Pn Ef 2,1-10; Łk 12,13-21
24 X Wt Ef 2,12-22; Łk 12,35-38
25 X Śr Ef 3,2-12; Łk 12,39-48
26 X Czw Ef 3,14-21; Łk 12,49-53
27 X Pt Ef 4,1-6; Łk 12,54-59
28 X Sb Ef 2,19-22; Łk 6,12-19 (tom VI)
29 X Nd Jr 31,7-9; Hbr 5,1-6; Mk 10,46-52
30 X Pn do wyboru - tom VI, s.16* nn.
31 X Wt Ef 5,21-33; Łk 13,18-21
01 XI Śr Ap 7,2-4.9-14; 1 J 3,1-3; Mt 5,1-12a (tom VI)
02 XI Czw Msza l Job 19,1.23-27a; 1 Kor 15,20-24a.25-28; Łk 23,44-46.50.52-53;24,1-6a
Msza II Dn 12,1-3; Rz 6,3-9; J 11,32-45
Msza III Mdr 3,1-6.9; 2 Kor 4,14-5,1; J 14,1-6
(tom VI)
03 XI Pt Flp 1,1-11; Łk 14,1-6
04 XI Sb Flp 1,18b-26; Łk 14,1.7-11
05 XI Nd Pwt 6,2-6; Hbr 7,23-28; Mk 12,28b-34
06 XI Pn Flp 2,1-4; Łk 14,12-14
07 XI Wt Flp 2,5-11; Łk 14,15-24
08 XI Śr Flp 2,12-18; Łk 14,25-33
09 XI Czw Ez 47,1-2.8-9.12 (1 Kor 3,9b-11.16-17); J 2,13-22 (tom VI)
10 XI Pt Flp 3,17-4,1; Łk 16,1-8
11 XI Sb Flp 4,10-19; Łk 16,9-15
12 XI Nd 1 Krl 17,10-16; Hbr 9,24-28; Mk 12,38-44 (Mk 12,41-44)
13 XI Pn Tt 1,1-9; Łk 17,1-6 (Rz 8,31b-39; Mt 10,28-33 - tom VI)
14 XI Wt Tt 2,1-8.11-14; Łk 17,7-10
15 XI Śr Tt 3,1-7; Łk 17,11-19
16 XI Czw Flm 7-20; Łk 17,20-25
17 XI Pt 2 J 4-9; Łk 17,26-37
18 XI Sb 3 J 5-8; Łk 18,1-8
19 XI Nd Dn 12,1-3; Hbr 10,11-14.18; Mk 13,24-32
20 XI Pn Ap 1,1-4;2,1-5a; Łk 18,35-43
21 XI Wt Ap 3,1-6.14-22; Łk 19,1-10
22 XI Śr Ap 4,1-11; Łk 19,11-28
23 XI Czw Ap 5,1-10; Łk 19,41-44
24 XI Pt Ap 10,8-11; Łk 19,45-48
25 XI Sb Ap 11,4-12; Łk 20,27-40
26 XI Nd Dn 7,13-14; Ap 1,5-8; J 18,33b-37
27 XI Pn Ap 14,1-3.4b-5; Łk 21,1-4
28 XI Wt Ap 14,14-20; Łk 21,5-11
29 XI Śr Ap 15,1-4; Łk 21,12-19
30 XI Czw Rz 10,9-18; Mt 4,18-22 (tom VI)
01 XII Pt Ap 20,1-4.11-21,2; Łk 21,29-33
02 XII Sb Ap 22,1-7; Łk 21,34-36
03 XII Nd Jr 33,14-16; 1 Tes 3,12-4,2; Łk 21,25-28.34-36
04 XII Pn Iz 2,1-5; Mt 8,5-11
05 XII Wt Iz 11,1-10; Łk 10,21-24
06 XII Śr Iz 25,6-10a; Mt 15,29-37
07 XII Czw Iz 26,1-6; Mt 7,21.24-27
08 XII Pt Rdz 3,9-15; Ef 1,3-6.11-12; Łk 1,26-38 (tom VI)
09 XII Sb Iz 30,19-21.23-26; Mt 9,35-10,1.5.6-8
10 XII Nd Ba 5,1-9; Flp 1,4-6.8-11; Łk 3,1-6
11 XII Pn Iz 35,1-10; Łk 5,17-26
12 XII Wt Iz 40,1-11; Mt 18,12-14
13 XII Śr Iz 40,26-31; Mt 11,28-30
14 XII Czw Iz 41,13-20; Mt 11,11-15
15 XII Pt Iz 48,17-19; Mt 11,16-19
16 XII Sb Syr 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13
17 XII Nd So 3,14-18a; Flp 4,4-7; Łk 3,10-18
18 XII Pn Jr 23,5-8; Mt 1,18-24
19 XII Wt Sdz 13,2-7.24-25a; Łk 1,5-25
20 XII Śr Iz 7,10-14; Łk 1,26-38
21 XII Czw Pnp 2,8-14 (So 3,14-18a); Łk 1,39-45
22 XII Pt 1 Sm 1,24-28; Łk 1,46-56
23 XII Sb Ml 3,1-4;4,5-6; Łk 1,57-66
24 XII Nd Mi 5,1-4a; Hbr 10,5-10; Łk 1,39-45
25 XII Pn Msza w wigilię: Iz 62,1-5; Dz 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25 (Mt 1,18-25)
Msza w nocy: Iz 9,1-3.5-6; Tt 2,11-14; Łk 2,1-14
Msza o świcie: Iz 62,11-12; Tt 3,4-7; Łk 2,15-20
Msza w dzień: Iz 52,7-10; Hbr 1,1-6; J 1,1-18 (J 1,1-5.9-14)
26 XII Wt Dz 6,8-10;7,54-60; Mt 10,17-22 (tom VI)
27 XII Śr 1 J 1,1-4; J 20,2-8 (tom VI)
28 XII Czw 1 J 1,5-2,2; Mt 2,13-18 (tom VI)
29 XII Pt 1 J 2,3-11; Łk 2,22-35
30 XII Sb 1 J 2,12-17; Łk 2,36-40
31 XII Nd Syr 3,2-6.12-14; Kol 3,12-21; Łk 2,41-52 (tom I, s.185 nn)
Przygotował Łukasz Kozakiewicz

© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl