jesteś tu: Duszpasterstwo Ministrantów > Diakonia

Modlitwy powołaniowe

Litania do Chrystusa Kapłana i Żertwy

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami,

Synu Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Jezu, Kapłanie na wieki, zmiłuj się nad nami.
Jezu, nazwany przez Boga kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka,
Jezu, Kapłanie, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą,
Jezu, Kapłanie wielki,
Jezu, Kapłanie z ludu wzięty,

Jezu, Kapłanie dla ludzi ustanowiony,
Jezu, Kapłanie naszego wyznania,
Jezu, Kapłanie większej od Mojżesza czci godzien,
Jezu, Kapłanie prawdziwego przybytku,
Jezu, Kapłanie dóbr przyszłych,
Jezu, Kapłanie święty, niewinny i nieskalany,
Jezu, Kapłanie wierny,
Jezu, Kapłanie miłosierny,
Jezu, Kapłanie dobroczynny,
Jezu, Kapłanie pałający gorliwością o Boga i ludzi,
Jezu, Kapłanie na wieczność doskonały,
Jezu, Kapłanie, któryś wyszedł z nieba,
Jezu, Kapłanie siedzący po prawicy Majestatu na wysokościach,
Jezu, Kapłanie wstawiający się za nami przed obliczem Boga,
Jezu, Kapłanie, któryś nam otworzył drogę nową i żywa,
Jezu, Kapłanie, któryś umiłował nas i obmył od grzechów krwią swoją,
Jezu, Kapłanie, któryś siebie samego wydał jako ofiarę i hostię dla Boga,
Jezu, Ofiaro Boga i ludzi,
Jezu, Ofiaro święta,
Jezu, Ofiaro niepokalana,
Jezu, Ofiaro przyjęta przez Boga,
Jezu, Ofiaro przejednania,
Jezu, Ofiaro uroczysta,
Jezu, Ofiaro chwały,
Jezu, Ofiaro pokoju,
Jezu, Ofiaro przebłagania,
Jezu, Ofiaro zbawienia,
Jezu, Ofiaro, w której mamy ufność i śmiały przystęp do Boga,
Jezu, Ofiaro, która dwoje jednym uczyniła,
Jezu, Ofiaro od założenia świata ofiarowana,
Jezu, Ofiaro żywa przez wszystkie wieki,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.
Od zła wszelkiego, wybaw nas Jezu
Od nierozważnego wejścia na służbę Kościoła,
Od grzechu świętokradztwa,
Od ducha niepowściągliwości,
Od pogoni za pieniądzem,
Od wszelkiej chciwości,
Od złego używania majątku kościelnego,
Od miłości świata i jego pychy,
Od niegodnego sprawowania świętych tajemnic,
Przez odwieczne Kapłaństwo Twoje,

Przez święte namaszczenie Boskości, mocą którego Bóg Ojciec uczynił Cię Kapłanem,
Przez twego kapłańskiego ducha,
Przez twoje posługiwanie, którym na ziemi wsławiłeś Ojca Twego,
Przez krwawą ofiarę z Siebie raz na Krzyżu złożoną,
Przez tę samą ofiarę codziennie na ołtarzu odnawianą,
Przez boską władzę, którą jako jedyny niewidzialny Kapłan wykonujesz przez swoich kapłanów,

Abyś wszystkie sługi Kościoła w świętej pobożnością zachować raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś ich napełnił duchem kapłaństwa twego,
Aby usta kapłanów strzegły wiedzy,
Abyś na żniwo swoje robotników nieugiętych posyłać raczył,
Abyś sługi Twoje w gorejące pochodnie przemienił,

Abyś pasterzy według Twego Serca wzbudzić raczył,
Aby wszyscy kapłani nienaganni byli i bez skazy,
Aby wszyscy, którzy zobaczą sługi ołtarzy, pana uczcili,
Aby składali Ci ofiary w sprawiedliwości,
Abyś przez nich cześć Najświętszego Sakramentu rozkrzewić raczył,
Kapłanie i Ofiaro, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Jezu.

P: Jezu, Kapłanie, usłysz nas.
W: Jezu, Kapłanie, wysłuchaj nas.

Módlmy się. Boże, Uświęcicielu i Stróżu Twego Kościoła, wzbudź w nim przez Ducha twojego, godnych i wiernych szafarzy świętych Tajemnic, aby za ich posługiwaniem i przykładem, przy Twojej pomocy, lud chrześcijański kierował się na drogę zbawienia.
Boże, Ty nakazałeś modlącym się i poszczącym uczniom przydzielić Pawła i Barnabę do dzieła, do którego ich przeznaczyłeś, bądź teraz z twoim Kościołem trwającym na modlitwie i wskaz tych, których do służby Twej wybrałeś. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Modlitwa błogosławionego papieża Jana XXIII za powołanych

Zbawicielu Drogi, powiedziałeś swoim uczniom, że bez Twojej pomocy nie zdołają wypełnić swojego powołania. Pamiętając o Twojej przestrodze, prosimy Cię, wlej w serca powołanych swą miłość i siłę, by z Twoją pomocą wytrwali przy Tobie aż do końca.

Najświętsza Panno, Matko Ufności, która po macierzyńsku czuwasz nad twymi seminarzystami. Jak kiedyś w Wieczerniku swoim uśmiechem rozpogadzałaś oblicza Apostołów, tak teraz ze szczególną miłością wejrzyj na Twoich synów.

Broń ich od niebezpieczeństw zagrażających duszy i ciału, wlewaj w nich coraz gorętszą miłość ku Chrystusowi, twemu błogosławionemu Synowi, by przeobrażając się w Niego, urzeczywistniali w pełni pragnienie Jego Boskiego Serca. Amen.


Modlitwa papieża Pawła VI o nowe powołania

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić łowcami dusz, pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych i uczyń ich swoimi naśladowcami i sługami. Spraw, by pragnęli tak jak Ty, powszechnego odkupienia, dla którego ustawicznie ponawiasz na ołtarzu swoją ofiarę.

Panie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi takie horyzonty, by dostrzegli cały świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i cierpło miłości. Spraw, by odpowiadając na twoje wołanie, przedłużali tu, na ziemi, twoją misję, budowali Twoje Ciało Mistyczne – Kościół i byli solą ziemi i światłością świata. Amen.


Modlitwa papieża Jana Pawła II o powołania

Do Ciebie, Panie, zwracamy się z ufnością!

Synu Boży, posłany przez Ojca do ludzi wszystkich czasów i do każdego zakątka ziemi!
Prosimy Cię przez wstawiennictwo Maryi, Matki Twojej i Matki naszej: spraw, aby w Kościele nie brakowało powołań, zwłaszcza tych do specjalnej służby na rzecz Twego Królestwa.

Jezu, jedyny Zbawicielu człowieka!
Prosimy Cię w intencji naszych braci i sióstr, którzy odpowiedzieli „tak” na twoje powołanie do kapłaństwa, do życia konsekrowanego i do posługi misyjnej w krajach całego świata.
Spraw, aby ich życie odnawiało się każdego dnia i aby było ono prawdziwą Ewangelią, z której czytać będą inni ludzie.

Panie miłosierny i święty, Posyłaj nadal nowych robotników na żniwo Twojego Królestwa.
Wspieraj tych, których powołujesz do naśladowania Ciebie w naszym czasie: spraw, aby kontemplując Twe oblicze, odpowiedzieli z radością na zdumiewającą misję, którą im powierzyłeś dla dobra Twojego Ludu i wszystkich ludzi.
Ty, który jesteś Bogiem i który żyjesz i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym przez wszystkie wieki wieków. Amen.

© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl