jesteś tu: Duszpasterstwo Ministrantów > Diakonia

Litanie

Litania Loretańska

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się z nami.
Synu, Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się z nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się z nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się z nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Matko Chrystusowa, módl się za nami.
Matko Kościoła, módl się za nami.
Matko łaski Bożej, módl się za nami.
Matko nieskalana, módl się za nami.
Matko najczystsza, módl się za nami.
Matko dziewicza, módl się za nami.
Matko nienaruszona, módl się za nami.
Matko najmilsza, módl się za nami.
Matko przedziwna, módl się za nami.
Matko dobrej rady, módl się za nami.
Matko sprawiedliwości i miłości społecznej, módl się za nami.
Matko Stworzyciela, módl się za nami.
Matko Zbawiciela, módl się za nami.
Panno roztropna, módl się za nami.
Panno czcigodna, módl się za nami.
Panno wsławiona, módl się za nami.
Panno można, módl się za nami.
Panno łaskawa, módl się za nami.
Panno wierna, módl się za nami.
Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami.
Stolico mądrości, módl się za nami.
Przyczyno naszej radości, módl się za nami.
Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami.
Przybytku chwalebny, módl się za nami.
Przybytku sławny pobożności, módl się za nami.
Różo duchowna, módl się za nami.
Wieżo Dawidowa, módl się za nami.
Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami.
Domie złoty, módl się za nami.
Arko przymierza, módl się za nami.
Bramo Niebieska, módl się za nami.
Gwiazdo zaranna, módl się za nami.
Uzdrowienie chorych, módl się za nami.
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.
Pocieszycielko strapionych, módl się za nami.
Wspomożenie wiernych, módl się za nami.
Królowo Aniołów, módl się za nami.
Królowo Patriarchów, módl się za nami.
Królowo Proroków, módl się za nami.
Królowo Apostołów, módl się za nami.
Królowo Męczenników, módl się za nami.
Królowo Wyznawców, módl się za nami.
Królowo Dziewic, módl się za nami.
Królowo wszystkich Świętych, módl się za nami.
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami.
Królowo wniebowzięta, módl się za nami.
Królowo różańca świętego, módl się za nami.
Królowo pokoju, módl się za nami.
Królowo Polski, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, Króla miłosierdzia, który z Tobą i z Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie teraz i na wieki wieków. Amen.

Antyfona: Pod Twoją obronę...


Litania do Najświętszego Imienia Jezusa

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas! Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się z nami.
Synu, Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się z nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się z nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się z nami.
Jezu, Synu Boga Żywego, zmiłuj się z nami.
Jezu, odblasku Ojca, zmiłuj się z nami.
Jezu, jasności Światła wiecznego, zmiłuj się z nami.
Jezu, królu chwały, zmiłuj się z nami.
Jezu, słońce sprawiedliwości, zmiłuj się z nami.
Jezu, Synu Maryi Panny, zmiłuj się z nami.
Jezu najmilszy, zmiłuj się z nami.
Jezu przedziwny, zmiłuj się z nami.
Jezu, Boże mocny, zmiłuj się z nami.
Jezu, Ojcze na wieki, zmiłuj się z nami.
Jezu, wielkiej rady zwiastunie, zmiłuj się z nami.
Jezu najmożniejszy, zmiłuj się z nami.
Jezu najcierpliwszy, zmiłuj się z nami.
Jezu najposłuszniejszy, zmiłuj się z nami.
Jezu cichy i pokornego serca, zmiłuj się z nami.
Jezu, miłośniku czystości, zmiłuj się z nami.
Jezu, miłujący nas, zmiłuj się z nami.
Jezu, Boże pokoju, zmiłuj się z nami.
Jezu, dawco życia, zmiłuj się z nami.
Jezu, cnót przykładzie, zmiłuj się z nami.
Jezu, pragnący naszych dusz, zmiłuj się z nami.
Jezu, Boże nasz, zmiłuj się z nami.
Jezu, ucieczko nasza, zmiłuj się z nami.
Jezu, Ojcze ubogich, zmiłuj się z nami.
Jezu, skarbie wiernych, zmiłuj się z nami.
Jezu, dobry pasterzu, zmiłuj się z nami.
Jezu, Światłości prawdziwa, zmiłuj się z nami.
Jezu, mądrości przedwieczna, zmiłuj się z nami.
Jezu, dobroci nieskończona, zmiłuj się z nami.
Jezu, drogo i życie nasze, zmiłuj się z nami.
Jezu, wesele Aniołów, zmiłuj się z nami.
Jezu, królu Patriarchów, zmiłuj się z nami.
Jezu, mistrzu Apostołów, zmiłuj się z nami.
Jezu, nauczycielu Ewangelistów, zmiłuj się z nami.
Jezu, męstwo Męczenników, zmiłuj się z nami.
Jezu, Światłości Wyznawców, zmiłuj się z nami.
Jezu, czystości Dziewic, zmiłuj się z nami.
Jezu, korono Wszystkich Świętych, zmiłuj się z nami.

Bądź nam miłościwa, przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościwa, wysłuchaj nas, Jezu.

Od zła wszelkiego, wybaw nas, Jezu.
Od grzechu każdego, wybaw nas, Jezu.
Od gniewu Twego, wybaw nas, Jezu.
Od sideł szatańskich, wybaw nas, Jezu.
Od ducha nieczystości, wybaw nas, Jezu.
Od śmierci wiecznej, wybaw nas, Jezu.
Od zaniedbania natchnień Twoich, wybaw nas, Jezu.
Przez tajemnicę Świętego Wcielenia Twego, wybaw nas, Jezu.
Przez Narodzenie Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez Dziecięctwo Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez najświętsze życie Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez trudy Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez konanie w Ogrójcu i Mękę Twoją, wybaw nas, Jezu.
Przez krzyż i opuszczenie Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez omdlenie Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez śmierć i pogrzeb Twój, wybaw nas, Jezu.
Przez Zmartwychwstanie Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez Wniebowstąpienie Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu, wybaw nas, Jezu.
Przez radości Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez chwałę Twoją, wybaw nas, Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Kapłan: Jezu, usłysz nas.

Wszyscy: Jezu, wysłuchaj nas.

Kapłan: Módlmy się: Panie, Jezu Chryste, któryś rzekł: "Proście, a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone"; daj nam, prosimy, uczucie swej Boskiej miłości, abyśmy Cię z całego serca, ustnie i uczynkiem miłowali i nigdy nie przestawali wielbić.
Który żyjesz i królujesz na wiek wieków.

Wszyscy: Amen

albo:

Kapłan: Wszechmogący Boże, obdarz nas ustawiczną bojaźnią i miłością Twojego świętego imienia, albowiem nigdy nie odmawiasz opieki tym, których utwierdzasz w swojej miłości.
Który żyjesz i królujesz na wiek wieków.

Wszyscy: Amen


Litania do Ducha Świętego

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze, z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Duchu Święty, który jesteś miłością Ojca i Syna,
Duchu Święty, który wypełniasz ziemię i mieszkasz w sercach ludzi,
Duchu Święty, pod którego natchnieniem spisano księgi słowa Bożego,
Duchu Święty, którego moc dokonała wcielenia Syna Bożego w łonie Dziewicy Maryi,
Duchu Święty, który wraz z Synem prowadzisz nas do Ojca,
Duchu Święty, który przyczyniasz się za nami w błaganiach niewymownych,
Duchu Święty, który rozlewasz miłość Bożą w naszych sercach,
Duchu Święty, który przychodzisz z pomocą naszej słabości,
Duchu Święty, który łaską skruchy oczyszczasz nasze serca,
Duchu Święty, który z darami i owocami Twoimi mieszkasz w sercach naszych,
Duchu Święty, który nie wejdziesz w duszę przewrotną,
Duchu Święty, który nie zamieszkasz w ciele zaprzedanym grzechowi,
Duchu Święty, który pocieszasz nas przybraniem za dzieci Boże,
Duchu Święty, który pragniesz pozostać w nas na zawsze,
Duchu mądrości,
Duchu rozumu,
Duchu rady,
Duchu męstwa,
Duchu umiejętności,
Duchu pobożności,
Duchu bojaźni Bożej,
Duchu Święty, Przewodniku i Pocieszycielu nasz,
Duchu łaski i miłosierdzia,
Duchu wszelkiej łaski i uświęcenia,
Duchu mocy, miłości i trzeźwego myślenia,
Duchu pokory, czystości i pokoju,
Duchu dobroci i łagodności,
Duchu skromności, cierpliwości i uprzejmości,
Duchu wszelkiej łaski Bożej,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty,
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty,
Od wszelkiego złego, wybaw nas, Duchu Święty,
Od grzechu każdego,
Od pokus i sideł szatańskich,
Od lenistwa duchowego i zniechęcenia,
Od wszelkiej nieczystości,
Od nieufności i rozpaczy,
Od samolubnego szukania własnych tylko korzyści,
Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże,

Od sprzeciwiania się prawdom wiary świętej,
Od nieżyczliwości i zazdrości,
Od wrogości i niezgody,
Od wszelkiego ducha złego,
Od grzechu przeciw Tobie,
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Od potępienia wiecznego,

My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Abyś Kościół święty w dobrym stanie zachować raczył,
Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył,
Abyś nam stałości w wierze i męstwa udzielić raczył,
Abyś nam winy nasze odpuścić raczył,
Abyśmy, mając życie Boże od Ciebie, pozwolili się Tobie prowadzić,
Abyśmy przy Twojej pomocy uśmierzali popędy ciała naszego,
Abyśmy Ciebie nigdy nie zasmucali grzechami przeciw miłości,
Abyśmy usiłowali zachowywać jedność w zgodzie i w pokoju,
Abyśmy w Twoim świetle umieli badać duchy i rozeznawać w nas ich poruszenia,
Abyśmy nie znieważali ciał naszych, które są świątyniami Twoimi,
Abyśmy Ciebie miłowali i grzechów się wystrzegali przy Twojej pomocy,
Abyś budził w nas i rozwijał ducha ubóstwa,
Abyś nas napełniał cichością i łagodnością Baranka Bożego,
Abyś wlewał w nasze serca uczucia miłości i miłosierdzia,
Abyś nas w prześladowaniach umacniać raczył,
Abyś pomnażał w nas wiarę, nadzieję i miłość,
Abyś nas do życia wiecznego przed Ojca oblicze doprowadzić raczył,
Abyś nas wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczył,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wylej na nas Ducha Świętego.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, spuść na nas obiecanego Ducha Świętego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas Duchem Bożego pokoju.

O Stworzycielu Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są twych rąk.

Pocieszycielem jesteś zwan
I najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Boga masz.
Przez Ojca obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.

Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.

Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.

Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen.

Litania do MB Piekarskiej

Kyrie elejson, - Chryste elejson, Kyrie elejson
Jezu, usłysz nas, Jezu, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami.
Matko Słowa Bożego, - zmiłuj się nad nami.
Matko Óaski Bożej, - zmiłuj się nad nami.
Matko wzajemnego przebaczenia, - zmiłuj się nad nami.
Matko Kościoła, - zmiłuj się nad nami.
Matko nadziei, - zmiłuj się nad nami.
Matko wolności, - zmiłuj się nad nami.
Matko hutników, - zmiłuj się nad nami.
Matko rolników, - zmiłuj się nad nami.
Matko wszystkich ludzi pracy, - zmiłuj się nad nami.
Matko pielgrzymów i wygnańców, - zmiłuj się nad nami.
Uzdrowienie chorych, - zmiłuj się nad nami.
Ucieczko grzesznych, - zmiłuj się nad nami.
Pocieszycielko strapionych, - zmiłuj się nad nami.
Przewodniczko w ciemnościach, - zmiłuj się nad nami.
Obrono upokorzonych, - zmiłuj się nad nami.
Siło słabych, - zmiłuj się nad nami.
Odwago cierpiących, - zmiłuj się nad nami.
Piekarska Pani - cudami słynąca, - zmiłuj się nad nami.
Piekarska Pani - oparcie ludu śląskiego, - zmiłuj się nad nami.
Piekarska Pani - chroniąca niedzielę Bożą i naszą, - zmiłuj się nad nami.
Piekarska Pani - umacniająca trwałość naszych rodzin, - zmiłuj się nad nami.
Opiekunko inwalidów, - zmiłuj się nad nami.
Opiekunko więźniów, - zmiłuj się nad nami.
Opiekunko ludzkich praw i godności człowieka, - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami!, - zmiłuj się nad nami.
Święta Boża Rodzicielko, - módl się za nami!
Święta Panno nad Pannami, - módl się za nami!
Weź w opiekę Ojca świętego, naszych biskupów i kapłanów, zakony i wszystkich wiernych, - Prosimy Cię Matko!
Weź w opiekę Śląsk i Polskę całą, - Prosimy Cię Matko!
Weź w opiekę nas i nasze rodziny, - Prosimy Cię Matko!
Przybliż swojego Syna tym, którzy w Niego nie wierzą, - Prosimy Cię Matko!
Abyśmy nie grzeszyli przeciw miłości Boga i bliźniego, - Prosimy Cię Matko!
Abyśmy nigdy nie odeszli od Ciebie i Syna Twego, - Prosimy Cię Matko!
Aby każda spowiedź prawdziwie jednała nas z Bogiem i ludźmi, - Prosimy Cię Matko!
Abyśmy zawsze godnie przyjmowali Najświętszy Sakrament, - Prosimy Cię Matko!
Abyśmy chronili wszelkie życie, także życie dzieci nienarodzonych, - Prosimy Cię Matko!
Abyśmy wyrzekli się pijaństwa i złych skłonności, - Prosimy Cię Matko!
Abyśmy w godziwych i zdrowych warunkach żyć mogli, - Prosimy Cię Matko!
Abyś budowę nowych kościołów wyjednać nam raczyła, - Prosimy Cię Matko!
Abyś nas u Swego wizerunku co roku w licznych rzeszach gromadzić raczyła, - Prosimy Cię Matko!
Abyś w godzinę śmierci wsparciem nam była, - Prosimy Cię Matko!
Abyśmy nigdy nie poddali się zwątpieniu i rozpaczy, - Prosimy Cię Matko!
Abyśmy kiedyś z Tobą mogli oglądać Boga, - Prosimy Cię Matko!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata zmiłuj się nad nami!

K.: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się: Spraw, prosimy Cię, wszechmogący Boże, aby wierni Twoi, którzy się cieszą imieniem i opieką
Najświętszej Maryi Panny, i którzy czcza Jej sławny Obraz Piekarski, za Jej miłościwym wstawiennictwem
wolni byli od wszelkiego zła na ziemi, i zasłużyli na dojście do wiecznej radości. Przez Chrystusa, pana naszego. Amen

© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl